Navigointivalikko
Uutiset 2019

Hallitusohjelmasta vahva panostus ympäristöön, ELY-keskus hyvässä vauhdissa johtajan vaihtuessa (Pirkanmaa)

Pääministeri Rinteen hallitusohjelma ja sen toimintasuunnitelma tuovat paljon toivottuja lisäpanoksia ympäristötehtävien hoitoon. Kenellekään ei liene yllätys, että hallitusohjelmassa näkyvästi esillä olevat ilmastonmuutos ja kiertotalous heijastuvat myös ELY-keskuksen tehtävien hoitoon, erilaisten suunnitelmien laadintaan ja myös lainsäädännön muutostyöhön. Mutta ehkäpä kuitenkin luonnonsuojeluun suunnattava, jopa 100 miljoonan euron lisäpanostus yllättää ympäristöväen ilahduttavan myönteisesti.

Hallitusohjelman toimintasuunnitelma konkretisoi hallitusohjelman linjauksia ja nostaa kärkeen kestävän talouden, hiilineutraaliuden ja luonnon monimuotoisuuden. Luonnonsuojeluun ja biodiversiteetin kohentamiseen lisävoimavaroja kohdennetaan mm. elinympäristön tilan parantamisen HELMI-ohjelman kautta. HELMI-ohjelmassa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan yli 40 miljoonan euron budjetilla luonnon monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympäristöjä ja pyritään pysäyttämään Suomen luonnon köyhtyminen.

Heti vuoden 2020 alussa myös Pirkanmaalle saadaan lisävoimavaroja soiden suojeluun ja ennallistamiseen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostamiseen, sekä perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen hoitoon. Lisäksi panostetaan edelleen vahvasti vesiensuojeluun erillisellä vuoteen 2021 ulottuvalla tehostamisohjelmalla. Kiertotalouden edellytysten tukemiseen viritetään toimia useiden eri ministeriöiden hallinnonaloilla - ja tämä vauhdittanee entisestään maakunnassa mukavasti sujuvaa kiertotalouden yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken.

Maailman paras julkinen hallinto on komea tavoite, jonka osana ELY-keskuksilla on oma, tärkeä tehtävänsä. Hallitusohjelma antaakin varsin tukevan alustan ELY-keskusten jatkamiselle toistaiseksi nykymuodossaan, eikä ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä valmistella siirrettäväksi edellisen hallituksen suunnittelemalla tavalla uusiin organisaatioihin.

Mukava on myös todeta, että Pirkanmaan ELY-keskuksen vuonna 2018 päättämät toimintansa painopisteet - ilmastonmuutos, kiertotalous, digitalisaatio -  ovat osuneet kohdalleen myös laajemmassa perspektiivissä. Näihin tehtäviin panostaminen on ELY-keskuksessa noussut ´perinteisen´ asiantuntijatyön rinnalle tavalla, joka on huomattu paitsi maakunnassa, myös valtakunnallisesti. Mm. ilmastotyössä ELY-keskus on yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa juuri vienyt Pirkanmaan ensimmäisenä HINKU-maakunnaksi ja toisaalta käynnistänyt ELY-keskusten ilmastoverkoston toiminnan menestyksellisesti.

Vuoden 2019 lopussa näyttää siis siltä, että ELY-keskuksen omat ratkaisut yhdessä hallituksen ympäristöön kohdistuvien lisäpanostusten kanssa siivittävät ELY-keskuksen toimintaa Pirkanmaan ympäristön hyväksi varsin hyvässä myötäisessä eteenpäin.

Kiitän tässä vaiheessa erinomaisesta ja mielekkäästä yhteistyöstä kuuden vuoden aikana sekä upeaa ja asiantuntevaa ELY-keskuksen henkilöstöä että kaikkia kumppaneitamme maakunnassa. Itse suuntaan kohti uusia haasteita Varsinais-Suomen ELY-keskukseen 1.1.2020 lähtien – ja samalla toivotan menestystä uudelle Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajalle Mari Rajalalle!

Olli Madekiven kuva.

Olli Madekivi
johtaja, ympäristö ja luonnonvarat
PIrkanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa