Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Ennakointitiedolle on Etelä-Savossa kysyntää (Etelä-Savon ELY-keskus)

Juuri valmistuneen TENHO-hankkeen ennakointiosion vaikuttavuusarviointiraportin mukaan ennakointitiedolle riittää maakunnassa kysyntää. Raportissa tarkastellaan hankkeen toimintaa sen toteutusaikana (2011-2014). Lisäksi raportissa esitellään ennakoinnin sidos- ja yhteistyötahoille tehdyn vaikuttavuus- ja kehittämistarve-kyselyn tuloksia. 

Ennakointitietoa maakunnan päätöksenteon tueksi

TENHOn ennakointiosion tavoitteena oli tuottaa maakunnan päätöksenteon tueksi ennakointitietoa, joka auttaa kohdentamaan varoja ja kehittämistoimia maakunnan menestyksen kannalta strategisesti oikeisiin kohteisiin. Käytännössä hanketta toteutettiin laatimalla tietotarpeiden mukaisia selvityksiä, raportteja ja katsauksia sekä rakentamalla ennakointietoa yhteenkokoavat internetsivut, www.esavoennakoi.fi. Lisäksi hanke järjesti ajankohtaisista teemoista seminaareja ja työpajoja, sekä viesti hankkeessa tuotetusta tiedosta erilaisissa tilaisuuksissa sekä sähköisesti mm. hankkeen -ja ELY-keskuksen internetsivuja hyödyntäen.

Vaikuttavuus- ja kehittämistarvekyselyn tuloksia

Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi hyödyntävänsä ennakointitietoa työssään. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat aluetalouden kehitys, yritystoiminta eri toimialoilla, koulutustarpeet sekä väestönkehitys. Yli puolet (35) koki ennakointitietoa olevan riittävästi saatavilla ja lähes puolet (27) näki tietoa olevan taas liian vähän. Enemmän tietoa kaivattiin etenkin arvojen muutoksesta sekä yritystoiminnasta eri toimialoilla. Liian paljon resursseja nähtiin kohdistuvan taas väestökehityksen sekä työllisyyden kehitykseen. Laajojen kirjallisten julkaisujen sijasta ennakointitieto toivottiin lyhyessä, informatiivisessa ja sähköisessä muodossa. Hyödyllisimmäksi ennakointitiedon aikajänteeksi koettin 2-4 vuotta ja aluetasoista maa- ja seutukuntatasoinen tieto.

Kyselyssä TENHO-hankkeen ennakointiosio oli tullut vastaajille useimmin tutuksi hankkeessa tuotetun ennakointitiedon tai hankkeen nettisivujen kautta. Yli puolet kertoi olevansa hankkeeseen melko tai erittäin tyytyväinen ja voineensa hyödyntää siinä tuotettua ennakointitietoa työssään. Tyytyväisiä oltiin niin ikään nettisivustoon, hankkeessa tuotetun tiedon laatuun, hankkeen asiantuntijoiden palveluun sekä hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin.

Kehittämisen varaa vastaajat näkivät lähinnä hankkeen viestinnässä ja eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön laajuudessa. Myös hankkeen nettisivujen toivottiin sisältävän enemmän tulevaisuustietoa eri teemoista, kuten työvoiman tarve 2-5 vuoden kuluttua, järjestörakenne/kolmas sektori, hyvinvointitieto, kulttuuri ja taide.

Kyselyyn vastasi sähköisesti yhteensä 64 henkilöä.

TENHO -hankkeen ennakointiosion toiminta jatkuu vuoden 2014 loppuun. 

Linkit:

Lisätietoja:

Ennakointiasiantuntija Anne Kokkonen, anne.kokkonen(at)ely-keskus.fi,
p. 02950 24040

 


Alueellista tietoa