Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kainuun alueen vesihuollon valvontaohjelma valmistunut (Kainuu) 

Kainuun ELY-keskuksessa on laadittu ensimmäinen Kainuun aluetta koskeva vesihuollon valvontaohjelma. Valvontaohjelman tarkoitus on varmistaa, että kunnat ja vesihuoltolaitokset, joilla on kunnan hyväksymä toiminta-alue, noudattavat niille laissa säädettyjä vastuita ja velvoitteita. ELY-keskus valvontaviranomaisena valvoo, että nämä edellytykset täyttyvät.  

Vuoden 2020 valvontaohjelmassa painotetaan vesihuoltolaitoksia laatimaan puuttuvat häiriötilannesuunnitelmat sekä päivittämään tiedot ajantasalle vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI). Lisäksi valvonnan toimenpiteisiin kuuluvat vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ajantasaisuuden valvonta ja vesihuoltolaitosten häiriötilanteista ilmoittamisen valvonta. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. 

Kainuun ELY-keskus on käynnistänyt myös Kainuun vesihuollon yleissuunnitelman päivityksen keväällä 2020. Yleissuunnitelman päivitystyön yhteydessä käydään kuntakeskustelut kunnallisten vesihuoltolaitosten kanssa.  

Kainuun ELY-keskuksen alueella sijaitsee kahdeksan kuntaa ja yhteensä 38 vesihuoltolaitosta, joille kunta on hyväksynyt toiminta-alueen. Lisäksi Kainuun alueella toimii yhdeksän alle 50 asukkaan vesiosuuskuntaa tai -yhtymää, joille ei tarvitse hyväksyä toiminta-aluetta.  

Vesihuollon valvontaohjelma perustuu ELY-keskuksille joulukuussa 2019 valmistuneeseen valvontasuunnitelmaan, ja se kattaa vesihuoltolain mukaisen Kainuun ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvan valvonnan. Valvontaohjelmassa todetaan valvonnan painopisteet ja vuoden aikana toteutettavat valvonnan toimenpiteet. Ohjelman laadinnassa on huomioitu myös vesihuoltolain valvontaan käytettävissä olevat resurssit. Ohjelma laaditaan vuosittain perustuen edellisen vuoden valvontatoimiin.

Liite: Kainuun ELY-keskuksen vesihuoltolain mukainen valvontaohjelma vuodelle 2020 (pdf)


Lisätietoja  

Timo Regina, yksikön päällikkö, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Kainuun ELY-keskus, timo.regina(at)ely-keskus.fi, 0295 023 887  

Risto Rojo, vesitalousasiantuntija, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Kainuun ELY-keskus, risto.rojo(at)ely-keskus.fi, 0295 023 888