Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Hämeen ELY-keskus on lausunut Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen ympäristövaikutuksista (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Samalla hankkeen YVA-menettely on päättynyt.

ELY-keskus katsoo, että kaikki esitetyt hankevaihtoehdot voidaan nähdä jatkosuunnittelukelpoisiksi. Minkään vaihtoehdon kohdalla ei tehdyn vaikutusarvioinnin perustella ole tunnistettu ehdottamia ympäristöllisiä toteuttamisesteitä, mutta kaikki vaihtoehdot edellyttävät haittojen ehkäisemis- ja lieventämiskeinojen suunnittelua ja käyttöönottoa.

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) aikana on laajasti selvitetty jätteenkäsittelyalueen eri ympäristövaikutuksia. Arviointiselostus on kokonaisuutena tarkastellen laadultaan riittävä ottaen huomioon hankkeen alustava suunnitteluvaihe. ELY-keskus katsoo, että suunnitellun hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteen vaikutukset ilman laatuun, ilmastoon ja väestön terveyteen ovat erityisen merkittäviä. Osalla alueista vaikutukset alapuolisen vesistön tulvaherkkyyteen ilman lieventämistoimia ovat merkittäviä. Myös toiminnan meluvaikutukset lähialueilla ovat merkittäviä ja haittojen estäminen edellyttää tehokkaita meluntorjuntatoimia. Vaikutukset luontoympäristöön eivät kokonaisuutena muodostu merkittäviksi, vaikka hankealueet sijoittuvat luonnonympäristön ydinalueille. Eräillä alueilla on kuitenkin yksittäisiä tärkeitä huomioon otettavia luonnonsuojelukysymyksiä, joista tärkein on erityisen uhanalaisen taimenkannan suojelu.

Hankkeen sosiaaliset vaikutukset koskettavat melko suurta joukkoa. Ihmisten kokemien huolien ja pelkojen osalta kielteiset vaikutukset ovat merkittäviä. Kielteisten sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi hankkeen toteuttaminen edellyttää jatkosuunnittelun kaikissa vaiheissa avointa vuorovaikutusta ja haitallisten ympäristövaikutusten selkeää ja yksityiskohtaista arviointia ja kuvausta.

Kierrätyspuistoa varten on laadittava jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta vaihemaakuntakaavan laatimisesta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Hämeen ELY-keskuksen perusteltu päätelmä on luettavissa verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA.

Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista. Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolan kunnassa ja kolme Orimattilan kaupungissa. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on aikaisemmassa vaiheessa toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen. Arviointiselostuksessa on kuvattu hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset.

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
  • VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
  • VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
  • VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.

Kuva: Hankkeen sijaintivaihtoehdot kartalla.

 

Lisätietoja

Hankevastaavan verkkosivut: www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi

Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus (YVA-yhteysviranomainen), puh. 0295 025 198

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176