Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Ylöjärven Tunturavuoren kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys sekä maankaatopaikka -hankkeen YVA-menettelyssä kiertotalousnäkökulmat esille (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on arvioinut hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman tarkkuutta ja laajuutta. ELY-keskus esittää lausunnossaan erilaisia ympäristövaikutusten arviointien laatua ja tarkkuutta varmistavia huomioita hankkeen seuraavaan vaiheeseen eli ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimiseen. ELY-keskus ohjaa suunnittelemaan arvioinnin avulla resurssi- ja materiaalitehokasta sekä haitalliset ympäristövaikutukset minivoivaa hankevaihtoehtoa.

Tampereen Autokuljetus Oy:n Tunturavuoren kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys sekä maankaatopaikka -hanke sijoittuu Ylöjärvelle. Yhdeksän hehtaarin hankealueella otetaan vastaan, käsitellään murskaamalla ja seulotaan rakennustoiminnassa muodostuvia pilaantumattomia maa‐ ja kiviaineksia. Lisäksi alueelle välivarastoidaan ja sijoitetaan pysyvästi maa-aineksia.  Hankkeen laajuus, kesto ja hankealueella käsiteltävien materiaalien laatu riippuu toteutettavasta vaihtoehtoratkaisusta.

Arvioitavat ja vertailtavat hankevaihtoehdot

Arviointiohjelmassa esitettiin arvioitavaksi kolmea hankevaihtoehtoa YVA-menettelyssä.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Alue rakennetaan varastointikentäksi voimassa olevan toimenpideluvan myötä ja alueelle haetaan ympäristölupaa kalliokiviainestuotteiden tilapäiselle varastoinnille.

Vaihtoehto VE1. Suppea maanvastaanotto. Hankealueelle vastaanotetaan ja sijoitetaan pysyvästi ylijäämämaita 250 000 tonnia vuodessa noin 10–15 vuoden ajan, yhteensä 800 000–900 000 kuutiometriä. Alueen yläpinta nousee tasolle +151.00. Uudelleenhyödynnettävien maa‐ainesten käsittelyä on 100 000 tonnia vuodessa.

Vaihtoehto VE2. Laajempi maanvastaanotto ja kierrätystoiminta. Hanke‐alueelle vastaanotetaan ylijäämämaita arviolta 250 000 tonnia vuodessa noin 15–20 vuoden ajan, yhteensä 1 200 000 kuutiometriä. Täyttökerroksen paksuus olisi suurimmillaan 21 metriä, jolloin maankaatopaikan yläpinnan taso nousisi korkeustasolle +160.00.  Laajempi vaihtoehto pitää sisällään vaihtoehdon 1 mukaisen ja laajuisen uudelleenhyödynnettävien maa‐ainesten käsittelyn ja lisäksi hyötykäyttöön kelpaavien rakennusjätteiden (betoni ja tiili) vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia yhteensä 100 000 tonnia vuodessa.

Kiertotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö keskiössä

Pirkanmaan ELY-keskuksen eli hankkeen yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan Tunturavuoren hankkeen suunnittelussa ja arvioinnissa on tärkeää varautua toteuttamaan resurssi- ja materiaalitehokas sekä haitalliset ympäristövaikutukset minivoiva hankevaihtoehto. ELY-keskus ohjaa lausunnollaan hankkeesta vastaavaa sellaiseen hankesuunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin, joka painottaa Tunturavuoren hankevaihtoehdoissa kiviainesjätteiden käsittelyä ja kierrätystä. Jo nyt on nähtävissä, että rakentamisen maa-ainesten uudelleen käyttö tulee lisääntymään mm. Tampereen kaupunkiseudun maanrakentamisessa.

Pirkanmaan ELY-keskus esittääkin hankkeen tulevaan arviointiin ja vertailuun lisättäväksi vaihtoehdon, joka vastaisi paremmin kiertotalouden tavoitteita Pirkanmaalla ja valtakunnallisia jätehuollon hierarkian tavoitteita sekä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 varausten täsmällisempää tulkintaa. Suunniteltavien hankevaihtoehtojen arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon Tunturavuoren maankaatopaikalle pysyvästi läjitettävän materiaalin minimointi.

Ilmastovaikutukset, luonnon monimuotoisuus sekä vaikutukset väestöön ja lähimpään asutukseen huomioitava

Tunturavuoren hanketta on suunniteltava ilmastonmuutokseen sopeuttavasti ja ilmastovaikutuksia minivoivasti. Hankkeesta vastaavalta eli Tampereen Autokuljetus Oy:ltä odotetaan selvitystä ja vaihtoehtojen vertailua kiertotalouden ilmastovaikutuksista.

Hankkeen sopeuttamisen suunnittelua varten hulevesien riittävä käsittely ja hallinta normaaliloissa sekä poikkeustilanteissa (kuten ilmastonmuutokseen liittyvien rankkasadejaksojen aikana) tulevat arvioitaviksi, erityisesti Hirvijärven Natura-alueen kannalta.

Kaksi lähellä sijaitsevaa Natura-aluetta ja luonnonsuojelualuetta sekä hankkeen eteläpuolella maakuntakaava 2040:n vihervyöhyke (virkistysalue) ovat arvioinneissa olennaisimmat luonnon monimuotoisuuden arvot hankkeen vaikutusalueella. Arvioinnissa on selvitettävä laajemmin haitalliset vaikutukset ekologisiin yhteyksiin ja luonnon monimuotoisuuden vaatimukset sekä haittojen estäminen.

Hankkeen vaikutusten merkitystä ja toteuttavuutta on arvioitava myös väestön ja lähialueen asukkaiden kannalta. Virkistysalueella on merkitystä väestön terveyden edistäjänä ja myös merkitystä laajemmin seudullisena yhteytenä. Haittojen kohdistuminen lähimpään asutukseen tulee arvioida omana kokonaisuutena erikseen.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Arviointiselostus tulee kertomaan, millaisia ovat hankkeen ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. Hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville keväällä 2019.

ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden ajan Ylöjärven kaupungintalolla (Kuruntie 14). Lisäksi arviointiohjelma on luettavissa kirjasto Leijassa (Koivumäentie 2, Ylöjärvi), Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/TunturavuoriYVA

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/TunturavuoriYVA

  • Hankkeesta vastaava: Tampereen Autokuljetus Oy, Vesa Pohjankunnas, p. 0400 127 160, [email protected].
  • Konsultti: Taratest Oy, Olli Aalto, p. 040 152 4470, [email protected].
  • Yhteysviranomainen / Pirkanmaan ELY-keskus, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, [email protected].

Alueellista tietoa