Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Valtatien 9 Onkamo-Niirala yleissuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut maantielain mukaisen yleissuunnitelman valtatien 9 parantamisesta välillä Onkamo-Niirala (Tohmajärvi). Valtatiestä tulee suunnitelman myötä korkealuokkainen turvallinen ja sujuva yhteys, joka palvelee sekä rajaliikennettä että tohmajärveläisiä. Valmista yleissuunnitelmaa käsitellään yleisötilaisuudessa torstaina 4.10.2018 Tohmajärvellä.

Ratkaisu keskustelun ja vertailun kautta

Yleissuunnitelmalla varaudutaan valtatie 9 liikennemäärän suureen kasvuun. Ratkaisu on muodostettu tiiviissä yhteistyössä Tohmajärven kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa on vastattu moniin rajaliikenteen ja asukkaiden tarpeisiin sekä sovitettu yhteen erilaisia intressejä niin liikenteen, ympäristön kuin ihmisten elinolojen kannalta. Yleissuunnittelun lähtökohtana on loppuvuodesta 2016 päättynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja kunnan osayleiskaavaprosessit. Suunnitelmaratkaisua on tarkennettu yleissuunnitelmavaiheessa vaihtoehtotarkastelujen ja saadun palautteen perusteella.

Yleissuunnitelman sisältö

Yleissuunnitelmassa on määritelty tien likimääräinen paikka, tilantarve ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee sitä, että esimerkiksi yksityistiejärjestelyt tarkentuvat ja vahvistuvat seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Valtatie 9 Onkamon ja Niiralan välillä parannetaan korkealuokkaiseksi päätieksi tarvittavine tie-, katu- ja liittymäjärjestelyineen. Ratkaisu sisältää uudet tielinjaukset Onkamossa, Kemien pohjoispuolella sekä Marjomäen ja Kaurilan välillä sekä eritasoliittymän Onkamossa valtatielle 6. Tien suunniteltu nopeusrajoitus on 100 km/h lukuun ottamatta Onkamon eritasoliittymän aluetta. Yleissuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet myös meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Vaikutukset suuria

Rajaliikenne hyötyy merkittävästi erityisesti Kemien kohdan ja sen itäpuolisen osuuden parantamisesta. Liikkuminen nopeutuu ja muuttuu turvallisemmaksi. Paikallinen liikkuminen helpottuu merkittävästi rinnakkaistien, alikulkujen sekä turvallisten liittymien ansioista. Tosin osalle paikallista liikennettä aiheutuu myös kiertohaittaa.

Kemiessä valtatien uusi linjaus vie taajamasta sekä liikenteen haitat että hyödyt. Taajaman hajautuminen vaikuttaa laajalti Kemieen keskuksena ja asuinpaikkana, mutta liikenteen vakavia ongelmia ei olisi voitu ratkaista parantamalla valtatietä nykyisellä paikallaan. Uudet tielinjaukset sijoittuvat harvaan asutulle alueelle, mutta yksittäisiin asuintaloihin kohdistuu muutamissa kohdin merkittäviä haittoja. Kokonaisuutena yleissuunnitelmaratkaisun hyödyt ovat kuitenkin tohmajärveläisille haittoja selkeästi suuremmat, erityisesti ihmisten elinolojen näkökulmasta.

Valtatieratkaisun määrittämisen myötä voidaan seurata rajaliikenteen kehittymistä, katsoa samalla tulevaisuuteen aluetta, maankäyttöä ja elinkeinoja kehittäen sekä käynnistää tarvittaessa valtatien parantamisen jatkosuunnittelu.

Suunnitelmien käsittely

Yleissuunnitelma on maantielain mukaan käsiteltävä suunnitelma, jonka Liikennevirasto hyväksyy kuultuaan lausunnonantajia ja asianosaisia. Lausuntoaikana yleissuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville Tohmajärven kunnassa 30 vuorokauden ajaksi, jolloin ne, joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee, voivat esittää yleissuunnitelmasta mielipiteensä. Suunnitelman nähtävilläolo alkaa lokakuussa 2018 ja kunta kuuluttaa siitä erikseen.

Hankkeen jatkosuunnittelun mahdollistavassa hyväksymispäätöksessä päätetään valtatien 9 parantamisen liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut. Niistä ei voi olennaisesti poiketa, kun laaditaan suunnitteluprosessin seuraavassa vaiheessa tiesuunnitelmaa.

Yleisötilaisuus 4.10.2018

Valmista yleissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 4.10.2018 klo 17.00 alkaen Tohmajärven kunnanvirastolla valtuustosalissa (Järnefeltintie 1). Ohjelmassa on ajankohtaiskatsaus, yleissuunnitelman läpikäynti, vaikutusmahdollisuuksien esittely sekä vapaamuotoista keskustelua yhdessä ja tarvittaessa suunnitelmakarttojen äärellä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
kehittämispäällikkö Timo Järvinen
puh. 0295 026 722 tai [email protected]

Sitowise
Matti Romppanen
puh. 020 747 6740 tai [email protected]

www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-9-onkamo-niirala
(Hankkeen nettisivut päivitetään 4.10. menn.)

www.tohmajarvi.fi


Alueellista tietoa