Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Talvihoidon toimintalinjat uudistuvat (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Liikennevirasto on yhteistyössä ELY-keskusten kanssa uusinut talvihoidon toimintalinjoja vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuneita keliolosuhteiden muutoksia. Uudistuksen tavoitteena on ollut erityisesti elinkeinoelämälle tärkeän raskaan liikenteen toimintaedellytyksien parantaminen sekä tiellä liikkujien turvallisuus.

Talvihoidon toimintalinjoilla määritellään valtakunnallisesti yhtenäiset periaatteet maanteiden hoidon tasosta ja turvataan liikennöitävyys talviaikana. Toimintalinjoja sovelletaan alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Maanteiden talvihoitoluokkiin tulevat muutokset Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa

Talvihoitoluokkien korotus koskee erityisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Muutoksella pyritään parantamaan raskaan liikenteen sujuvuutta sekä vähentämään vakavia onnettomuuksia.

Myös vähäisempiliikenteisten teiden hoitotaso paranee, koska uusissa hoitoluokissa liikennemäärärajat ovat aiempaa alempia. Muutos näkyy siis myös vilkkailla seutu- ja yhdysteillä parantaen työmatkaliikenteen edellytyksiä ja turvallisuutta.

Vilkkaammilla teillä korotukset voimaan jo 1.1.2019

Talvihoitoluokkia esitetään korotettavaksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 1.1.2019 noin 2 000 kilometrin matkalla (12,5 % maantieverkosta).  Nämä hoitoluokkien korotukset kohdistuvat vilkasliikenteisille pääteille noin 500 kilometrin ja muille keskivilkkaille teille noin
1500 kilometrin matkalle.

Loput talvihoidon toimintalinjoihin tehdyistä muutoksista tulevat voimaan myöhemmin alueurakoiden kilpailutusten yhteydessä, jolloin ne ovat kokonaisuudessaan käytössä 1.10.2023. Nämä myöhemmin voimaan tulevat muutokset kohdistuvat erityisesti vähäliikenteiselle tieverkolle ja ne näkyvät tiestöllä lyhempinä liukkaudentorjunnan toimenpideaikoina sekä aurausten aloittamisina aiempaa pienemmillä lumimäärillä. Muutoksilla parannetaan erityisesti aamuliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä hallitaan paremmin polanteen muodostumista. Liukkaudentorjunnassa otetaan aiempaa kattavammin lisäkalustoa käyttöön poikkeavissa tilanteissa.

Tavoitteena ohuemmat polanteet - ei kuitenkaan päällysteiden kunnon kustannuksella

Tiestön elinkaaren pidentämiseksi keskivilkkaat tiet jaetaan päällysteen mukaan pääosin suolalla hoidettaviin ja pääosin hiekalla hoidettaviin teihin. Uudistuksen mukaisilla, aiempaa kireämmillä liukkaudentorjunnan laatuvaatimuksilla varaudutaan nopeasti muuttuviin sääolosuhteisiin.

Kevytpäällysteisillä teillä turvataan päällysteen elinkaarta käyttämällä liukkaudentorjunnassa pääosin hiekkaa. Myös teiden kuivatusta tehostetaan ja teiden lumivalleja madalletaan keväisin. Polanteet pyritään pitämään ohuina ja urat sekä epätasaisuudet minimoidaan.  

Tiepäällysteiden huononeva kunto vaikeuttaa yhä useammin ohuen polannepinnan saavuttamista: pahimmillaan päällysten huono kunto estää sovitun talvihoidon laadun toteuttamisen.

Myös maanteiden hoidon urakointimalli uudistuu asteittain urakoiden kilpailutuksen myötä  

Uudistettu urakkahoitomalli otetaan käyttöön syksystä 2019 lähtien Mikkelin, Iisalmen, Joensuun ja Kiteen tienhoitourakassa ja syksyllä 2023 uusi malli on käytössä kaikissa tienhoitourakoissa. Uuden hoitourakkamallin odotetaan osaltaan tehostavan talvihoidon toimintalinjojen vaikutuksia ja käytännön toteutusta.

Talven lähestyessä tienkäyttäjien kannattaa varautua paikoin liukkaisiin ajokeleihin ja ensilumen tuloon sekä noudattaa varovaisuutta kohdatessaan kunnossapitokalustoa

ELY-keskus muistuttaa tienkäyttäjiä siitä, että kesäkeliä vastaavia olosuhteita ei voida talvikaudella saavuttaa toimintalinjojen tarkistuksenkaan myötä edes päätieverkolla, minkä vuoksi autoilijoiden vastuu liikenteessä korostuu. Ajonopeudet ja turvaetäisyydet tulee sopeuttaa kulloinkin vallitsevan kelin mukaan.

Ennen lumien tuloa voi teillä ja etenkin siltapaikoilla esiintyä jo mustaa jäätä, jota autoilijoiden on äärimmäisen vaikea erottaa. Tähän näkymättömään jäähän kannattaa aina varautua. Suolauskaluston näkyminen tiellä on varma merkki siitä, että liukkautta on ainakin paikka paikoin.

Pakkasten myötä tulevat lumisateet ja aurauskalusto ilmestyy muun liikenteen sekaan. Autoilijoiden on syytä noudattaa suurta varovaisuutta ja alentaa nopeutta kohdatessaan aurauskalustoa. Moottoriteillä aurataan useammalla aurausyksiköllä. Tällöin autoilijoiden tulisi välttää aurausyksiköiden ohittamista ja ajautumista niiden väliin. Muillakaan teillä ei suositella aurausyksikön ohittamista. Aurausyksikkö siirtyy aika ajoin levikkeelle ja antaa selkeästi ohitusmahdollisuuden. Varsinkin pakkaskelillä pöllyävä lumi vaikeuttaa näkyvyyttä. Tällöin autoilijan on syytä pitää riittävä etäisyys aurausyksikköön.

Mihin yhteys ongelmatilanteissa

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa akuuteista ongelmista Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24h). Yleistä palautetta talvikunnossapidosta, tienpidosta ja liikenteestä otetaan vastaan Liikenteen asiakaspalvelussa, p. 0295 020 600 (ma-pe klo 9 – 16) tai liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
johtaja Tommi Huttunen, p. 0295 026 655, tommi.huttunen(at)ely-keskus.fi

Liikenneviraston tiedotteet:

Kartta ajantaisesta kunnossapitotilanteesta (liikennevirasto.fi)
Talvihoidon toimintalinjat -julkaisu (julkaistut.vayla.fi)


Alueellista tietoa