Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Lapualla on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Lapua, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja ajalla 2.7.-31.8.2018. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Lapuan kaupungin alueella on kahdeksan 1-luokan, kaksi 2-luokan pohjavesialuetta ja kolme tässä luokituksessa poistettua pohjavesialuetta. Rajausmuutoksia tehtiin neljälle pohjavesialueelle. Kunnan alueella esiintyy kalliopohjavettä, ympäristöstään vettä kerääviä harjumuodostumia ja moreenimuodostumia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Lapuan kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/ pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2018) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuvat voimaan 9.11.2018.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa