Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Etelä-Savossa maidontuotannon jatkajia keskimääräistä enemmän lähivuosina (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa maitotilojen määrän väheneminen on keskimääräistä hitaampaa. Eteläsavolaisista maitotiloista noin 70 % on ilmoittanut jatkavansa maidontuotantoa vuonna 2022, kun koko maan keskiarvo on 65 %. Tämän jälkeen maidontuotannon lopettamisia tulisi olemaan Etelä-Savossa muuta maata enemmän. Vuonna 2025 maidontuotantoa jatkaisi Etelä-Savossa vain 41 % maitotiloista, kun koko maassa puolet maitotiloista suunnittelee jatkavansa myös pitemmällä tähtäimellä.

Etelä-Savon maitotiloilla on nykyisin keskimäärin 34 lypsylehmää. Vuoteen 2025 mennessä lehmämäärä kasvaisi lähes kaksinkertaiseksi. Etelä-Savossa maitotilat kuten muutkin maatilat ovat maan pienempiä. Koko maan keskiarvo on 41 lehmää, mikä myös on lähes tuplaantumassa vuoteen 2025 mennessä. Etelä-Savossa maitotilojen rakennekehitys etenee verkkaisemmin, sillä investointeja on suunnitteilla muuta maata harvemmin ja ne ovat pienempiä.

Maitoa tuotetaan meijeriin eteläsavolaisilla tiloilla 110 miljoonaa litraa vuodessa. Vuoteen 2022 mennessä maidontuotannon on ennakoitu vähenevän 97 miljoonaan litraan (-12 %) ja edelleen vuoteen 2025 mennessä 90 miljoonaan litraan (-7 %). Koko maassa maidontuotanto näyttäisi pysyvän pari vuotta ennallaan, jonka jälkeen se nousisi nykyistä korkeammaksi varsinkin, jos tuottajien suunnitelmat keskituotoksen nostosta toteutuvat. Lehmien keskituotoksen kasvu on ennusteessa yksi prosentti vuodessa, mutta tuottajat tavoittelevat lähes kahden prosentin kasvua.

Luopumista suunnittelevat tilat tuottavat Etelä-Savossa lähes 40 prosenttia maidosta. Luopujilla karjakoko on 23 lehmää ja jatkajilla 53 lehmää. Luopuvien tiloilla lehmien keskituotos on Etelä-Savossa koko maan keskimäärää alempi, mutta jatkavien tiloilla se on 2,4 prosenttia koko maata korkeampi. Eteläsavolaiset luopujat jatkavat koko maata yleisemmin naudanlihantuotannossa, puolet maitotiloista jatkaa kasvinviljelytiloina ja viidennes on ilmoittanut lopettavansa koko maatalouden.

Eteläsavolaisilla maitotiloilla rivakka investointitahti

Eteläsavolaisista maitotiloista 17 prosenttia ilmoitti suunnittelevansa uutta navettaa, pihattoa tai laajennusta seuraavan viiden vuoden aikana. Koko maassa keskimäärin näitä rakennussuunnitelmia on noin 20 prosentilla maitotiloista. Eteläsavolaisten maitotilojen investoinnit toteutuvat muuta maata varmemmin ja nopeammalla aikataululla, sillä kyselyn mukaan yli puolella investointeja suunnittelevista tiloista hanke on jo käynnissä. Etelä-Savon ELY-keskukselta on haettu viime ja tänä vuonna maatalouden investointitukia ennätysmäärin. Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että investointitukihakemusten määrä saattaisi kääntyä laskuun jatkossa.

Pihattojen osuus lypsykarjanavetoista tulisi kasvamaan Etelä-Savossa 22 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vastaava lisäys koko maassa keskimäärin olisi 33 prosentista runsaaseen 70 prosenttiin. Pihatoissa asustavien lehmien osuus koko maassa tulisi kasvamaan nykyisestä noin 60 prosentista peräti 90 prosenttiin.

Eteläsavolaisilla maitotiloilla investointien pääasialliset esteet ja hidasteet ovat pienille tiloille tyypilliset tuotannon heikko kannattavuus, viljelijän ikä ja jatkajan puuttuminen. Alueen maito- ja nautakarjataloudessa nähdään kannattavuus heikkona ja toisin kuin jatkajilla muissa tuotantosuunnissa, maitotiloilla ei uskota kannattavuuden paranemiseen.Metsätalouden kannattavuus on puolestaan eteläsavolaisilla maatiloilla nähty yleisesti hyvänä ja arvioitu jatkossa vielä paremmaksi. Metsätalous on vahva tuki alueen maitotiloilla ja mahdollistaa maatalouden harjoittamisen pienemmissäkin karjakokoyksiköissä. Myös muun yritystoiminnan kannattavuusnäkymät on arvioitu Etelä-Savossa suhteellisen hyviksi.

Pienten tilojen monialaisuus Etelä-Savossa voi osaltaan selittää sitä, miksi heikoista maatalouden kannattavuusnäkymistä huolimatta keskimääräistä suurempi osuus maitotiloista on ilmoittanut jatkavansa maidontuotantoa Etelä-Savossa lähivuosina. Pitemmällä tähtäimellä maitotilojen määrän on ennakoitu kuitenkin alenevan Etelä-Savossa varsin rajusti, joten laajennusinvestointien tekijät ja niitä suunnittelevat ovat avainasemassa maidontuotannon säilyttämisessä alueella. Jatkavien maitotilojen muuta maata korkeampi keskituotos Etelä-Savossa on osoitus maidontuotannon osaamisesta, tehokkuudesta ja menestysmahdollisuuksista alueella, mikä luo hyvän perustan maidontuotannon säilyttämiselle alueella.

Tiedot ilmenevät Kantar TNS:n laatimasta Maatilojen kehitysnäkymät 2025 kaikkia maatiloja koskevasta kyselytutkimuksesta (4 400 tilan otos). Etelä-Savon osalta tutkimusaineisto muodostui 328 tilasta, mikä on noin 14 % alueen tiloista. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyn tulosten hankintaan on käytetty Etelä-Savon osalta Maaseudun kehittämisohjelman teknistä apua.


Lypsylehmät laitumella. Kuva, Mika Tolvanen.

Lisätietoja: Maija Puurunen, yksikön päällikkö, p. 029 502 4074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi , Etelä-Savon ELY-keskus


Alueellista tietoa