Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Maakaasuterminaalin YVA-menettely päätökseen (Uudenmaan ELY-keskus)

Gasum Oy suunnittelee merkittävän kokoluokan maakaasuterminaalin rakentamista Suomeen. Terminaali palvelisi Suomen energiamarkkinoita ja merenkulun polttoainetarpeita. Nyt päättyneen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on ollut selvittää nesteytetyn maakaasun (liquefied natural gas eli LNG) tuonnista, varastoinnista ja muusta terminaalitoiminnasta sekä jakelusta aiheutuvat vaikutukset.

Terminaalin rakentamista suunnitellaan joko Porvoon Tolkkisiin, Inkoon Joddböleen tai molempiin. Vaihtoehtoihin sisältyy lisäksi yhdysputkien rakentamista, louhintaa, satama-alueen ja meriväylän ruoppausta ja ruoppausjätteen läjitystä.

Arviointiselostuksesta toimitettiin hankkeen yhdysviranomaiselle, Uudenmaan ELYlle,  17 lausuntoa ja kahdeksan mielipidettä. Useimmissa lausunnoissa todettiin, että ympäristövaikutusten arviointi on tehty huolellisesti, eikä arviointiselostukseen ole huomautettavaa. Jatkoselvityksiä varten lausunnoissa tuotiin esiin mm. luontovaikutusten, ruoppauksen ja läjityksen vaikutusten, merenkulkuolosuhteiden, arkeologisten kohteiden ja meluvaikutusten tarkennustarpeita. Mielipiteissä korostuivat mm. onnettomuusriskit, turvavyöhykkeet ja luontovaikutukset.

Uudenmaan ELY toteaa, että arviointimenettely on riittävä ja täyttää sille asetetut sisältövaatimukset. Jatkossa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Selostuksessa on todettu, että laivaliikenteen vaikutuksia on muun muassa mahdollisten haitallisten vieraslajien siirtyminen. Jatkossa tulee arvioida tarkemmin vieraslajien vaikutuksia ja sitä miten haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää.
On tarpeen tarkentaa merenalaisten louhintojen vaikutuksia ympäristöön, sillä louhintamäärät ovat suuria. Lisäksi on arvioita tarkemmin terminaalin louhintavaiheen aikaisia hulevesien vaikutuksia pintavesiin. 

Inkoon hankealueella on merkittävä luontokohde, Oxhagenin tervaleppäkorpi. Suunnitelman tarkentuessa toiminta tulee sijoittaa niin, että mahdollisimman suuri osa Oxhagenin metsä- ja kallioalueesta säilyy luonnontilaisena.

Porvoon vaihtoehdossa läjityksen vaikutukset ylettävät Söderskärin ja Långörenin saariston Natura-alueille. Jos lisäselvityksissä ilmenee, että vaikutukset ovat merkittävän haitallisia, on etsittävä haitattomampia läjityspaikkavaihtoehtoja.

Riskinarviointia on vielä tarkennettava, kun hankkeen yksityiskohtaisemmat tekniset suunnitelmat etenevät. On arvioita tarkemmin myös pienempien onnettomuustilanteiden todennäköisyydet ja vaikutukset ja laivaliikenteen vaikutukset Natura-alueille.

YVA-menettelyssä sovellettiin kansainvälistä menettelyä, koska Viro ilmoitti halunsa osallistua menettelyyn.

 

Kuva:
Porvoon Tolkkisista merelle länteen päin. Oikeassa reunassa vastarannalla näkyy osa Kilpilahden teollisuusalueesta.
 Kuvaaja: Leena Eerola.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa