Aluekehittäminen - Satakunta

ELY-keskuksen aluekehittämiseen liittyvät keskeiset tavoitteet ja painopisteet sisältyvät ohjaavien ministeriöiden kanssa tehtävään nelivuotiseen, vuosittain päivittyvään tulossopimukseen. Tulossopimuksessa on otettu huomioon hallitusohjelmaan perustuva ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen yhteinen strategia-asiakirja 2020-2023.  Aluekehittämistä Satakunnan ELY-keskus tekee tiiviissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.  

Maakuntaohjelma, maakuntastrategia sekä aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiasiakirja 2020-2023 muodostavat perustan Satakunnan ELY-keskuksen pitkän aikavälin strategisille linjauksille. Suunnittelukaudella 2020-2023 toiminnan keskeisimmät strategiset linjaukset/painopisteet ovat:

Kumppanuudella parempaan työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen

Työllisyysastetavoitteen (75 %) toteuttaminen edellyttää kaiken työvoimapotentiaalin käyttöön saamista, työvoima- ja yrityspalvelujen uudistamista, uusia palvelu- ja toimintamalleja kuten kuntien työllisyyskokeilut ja innovatiiviset kumppanuuspilotit sekä panostuksia syrjäytymisen ehkäisyyn. Ja ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta kokeilla.

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen on kärkiteema

Koulutus ja osaaminen ovat yksi maakuntamme elinvoimaisuuden keskeisimmistä menestystekijöistä. Olennaista koulutus- ja osaamistason nostamisessa ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa on alueellinen ja valtakunnallinen ennakointityö, maakunnan vetovoimaisuuden parantaminen ja alueen työnantajia palveleva koulutustarjonta. Osaavan työvoiman saatavuutta ja osaamisen vahvistamista tulee edistää ELY-keskuksen toimenpiteiden ohella kehittämällä myös OKM:n hallinnonalan koulutusta Satakunnassa, panostamalla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin ja edistämällä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. 

Satakunnan yritykset uudistuvat, kasvavat ja kansainvälistyvät

Satakunta on vastuullisesti uudistuvan teollisuuden maakunta. Vähähiilisyyteen, kestävään kehitykseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvän osaamisen kehittäminen on keskeistä kaikissa Satakunnan maakuntaohjelman kehittämisteemoissa. Tavoitteena on, että maakunnan elinkeinorakenne on maan monipuolisimpia ja maakunnan osuus Suomen viennistä kasvaa. Kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille ovat tärkeitä mm. osaavan työvoiman saatavuus, yrityksiä palvelevat koulutus- ja innovaatioympäristöt sekä kumppanuudet ja saavutettavuus. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monen toimijan yhteistyötä.   

Satakunta on edelläkävijänä biotalouden ja kiertotalouden älykkäiden, kestävien ja vastuullisten arvoketjujen kehittämistyössä

Satakunnan maakuntaohjelman toimintalinjan 2  ”Puhdasta elinvoimaa”  tavoitteena on vahvistaa maakunnan tukijalkoja ja kasvua mahdollistavia aloja. Toimintalinjan keskeisinä kehittämisteemoina ovat uudistuva teollisuus, energia, bio- ja kiertotalous sekä sininen kasvu. Satakunnan biotalouden ja kiertotalouden erityiset vahvuudet perustuvat monipuoliseen yrityskantaan, biotaloutta ja kiertotaloutta edistäviin kehittäjätahoihin sekä eri toimijoiden yhteistyöhön. Kannustamme toimijoita kehittämään yhdessä älykkäitä ratkaisuja, jotka edistävät yritysten vastuullista ja kestävää kasvua sekä uusien innovaatioiden syntymistä. Edelläkävijänä Satakunta panostaa erityisesti arvoketjujen eri toimijoiden osaamisen lisäämiseen ja yhdistämiseen, uudenlaisten menetelmien käyttöönottoon sekä uuden tiedon soveltamiseen Satakunnan olosuhteisiin.

Päivitetty: 28.03.2023