Navigointivalikko
POP Tehtävät ja toiminta - Maksatus- ja tarkastusyksikkö

 Maksatus- ja tarkastusyksikkö - Pohjois-Pohjanmaa

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on merkittävä EU -rahoituksen välittäjä. Rahoitusta myönnetään eri EU:n rahastoista mm. oppilaitoksille, kunnille ja muille julkisille toimijoille sekä yrityksille hankkeisiin, jotka edistävät Suomen EU-ohjelmien toteutumista.

Rahoitusprosessi on kaksivaiheinen: rahoitusta haetaan etukäteen esittämällä rahoitushakemus ja hankesuunnitelma rahoittajalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa rahoittajalla tarkoitetaan rahoitusyksikön ja  maaseutu ja energia – yksikön asiantuntijoita, jotka neuvottelevat hankkeista ja valmistelevat niistä myöntöesityksen päätöksentekijöille.

Rahoitusprosessin toinen vaihe on maksatus. Maksatusta haetaan erillisillä hakemuksilla hanketyypin mukaan joko hankkeen etenemisen mukaan muutaman kuukauden jaksoissa, tai kuten yritystukihankkeissa pääsääntöisesti yhdessä tai kahdessa erässä.

EU:n eriyttämissääntöjen mukaan samat henkilöt eivät saa käsitellä sekä myöntö-  että maksatushakemuksia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa  maksatus- ja tarkastusyksikkö ( = maksaja ) käsittelee myönnettyjen avustusten ja tukien maksatushakemukset. Yksikkö tarkastaa mm., ovatko hakijan toteuttamat toimenpiteet ja hankkeessa kertyneet kustannukset myöntöpäätöksen mukaiset ja täyttävätkö maksatushakemuksessa esitetyt kustannukset säädetyt tukikelpoisuusehdot.

Maksatushenkilöstö sijoittuu viidelle eri paikkakunnalle: Oulu, Ylivieska, Rovaniemi ja Kajaani. 

Maksatus- ja tarkastusyksikkö  käsittelee ja ratkaisee seuraavien hankkeiden maksatushakemukset koko Pohjois-Suomen eli Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien osalta:

- Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) rahoitetut hankkeet
- Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitetut ympäristö- ja liikennehankkeet
- Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitetut yritysten kehittämishankkeet ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeet
- kansallisesti rahoitetut yritysten kehittämishankkeet ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeet sekä valmistelurahoitushankkeet

Yksikkö käsittelee ja ratkaisee seuraavien hankkeiden ja tukimuotojen maksatushakemukset Pohjois-Pohjanmaan maakunnan osalta:

- Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitetut kehittämishankkeet sekä yrityshankkeet
- Paikallisten Leader -toimintaryhmien käsittelemät hankkeet (maaseuturahasto)

Lisäksi yksikkö osallistuu Pohjois-Pohjanmaan alueen maatalouden rakennetukien ja ei-tuotannollisten investointien, lainojen nostolupien sekä maatilojen neuvontakorvausten maksatusprosessiin maksatuspäätösten ratkaisijan roolissa.

Yksikkö käsittelee ja ratkaisee koko Suomen osalta
- Alueellisen kuljetustuen hakemukset
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisten ESR-hankkeiden maksatushakemukset ja -päätökset

Rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden ja yritystukien maksatusvaiheeseen sisältyy myös velvoite suorittaa varmennuskäyntejä hankkeiden toteutuskohteissa. Maksatus- ja tarkastusyksikkö valmistelee vuotuisen varmennussuunnitelman ja suorittaa ko. varmennukset osin yhteistyössä myöntövaiheen asiantuntijoiden kanssa. Varmennussuunnitelma perustuu työ- ja elinkeinoministeriön  (TEM) otantaan sekä ELY-keskuksen omaan lisäotantaan. Otanta kattaa noin 25 % EU-ohjelmakauden 2014-2020 hankkeista ja yritystuista.

Maksatus- ja tarksatusyksikkö suorittaa tarkastuksia myös maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden ja yritystukien toteutuskohteisiin. Niiden osalta tarkastusmäärittelyt ja -tavoitteet asettaa Ruokavirasto.

Muiden kuin yllä mainittujen rahoitus- ja tukimuotojen maksatusten käsittely ja ratkaisu (esim. energiatuki, palkkatuet, starttiraha, kalatalouden tuet) on keskitetty valtakunnalliseen KEHA-keskuksen maksatusyksikköön.
 

Päivitetty: 11.12.2023