Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

  • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
  • styr avfallshanteringen,
  • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
  • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Torvmaskiner.

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Ympäristönsuojelu - Keski-Suomi

Keski-Suomen alueella on merkittävää metsäteollisuutta Jämsässä ja Äänekoskella sekä merkittävää konepajateollisuutta Jyväskylässä (Rautpohja). Keski-Suomessa toimii noin 40 erikokoista jätevedenpuhdistamoa, joista kunnallisia jätevedenpuhdistamoita on noin 25 kpl. Keski-Suomessa on noin 100 turvetuotantoaluetta, joiden yhteispinta-ala on reilut 6 000 hehtaaria. Jätteet käsitellään kolmessa jätteidenkäsittelykeskuksessa Jyväskylässä, Jämsässä ja Saarijärvellä. Lisäksi on useita jätteitä lajittelevia ja hyödyntäviä laitoksia.

Nämä toimialat leimaavat myös Keski-Suomen ELY-keskuksen valvontatoimintaa. Lukumääräisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen valvomissa laitoksissa on eniten turvetuotantoalueita, eläinsuojia, jätevedenpuhdistamoja, kalanviljelylaitoksia, voimalaitoksia ja  jätteenkäsittelylaitoksia. Myös vesistöön rakentamisasioissa on alueella runsaasti valvontatapauksia. Valvontatoimintaa tehdään säännöllisesti laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti.

YVA-hankkeita tulee Keski-Suomen ELYn käsiteltäväksi vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta.

Hanketoimintaa

Keski-Suomen ELY-keskuksen TASO-hankkessa (2011 - 2013) kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua. Hankkeessa tuotettiin tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosituksia, kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun omavalvontaa sekä lisättiin tietoa toimialojen vesiensuojelusta. Lue lisää:

Uusin julkaisu:


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.