Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

 • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
 • styr avfallshanteringen,
 • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
 • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Illustrationsbild

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Ympäristönsuojelu – Kainuu

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävänä on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä edistää ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä Kainuussa. ELY-keskus valvoo ympäristökuormitusta aiheuttavia toimintoja sekä antaa lausuntoja niistä lupaviranomaiselle. ELY-keskus osallistuu ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvitystöihin antamalla asiantuntija-apua ja tarvittaessa viranomaismääräyksiä.

Kainuun ELY-keskus valvoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä toimialueellaan sekä myös yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa. Lisäksi se toimii yhteysviranomaisena ja lausunnon antajana ympäristövaikutusten arviointilain (YVA) mukaisissa arviointimenettelyissä sekä lausunnon antajana suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA).

ELY-keskus edistää ympäristönsuojelua sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön, hankerahoituksen, koulutuksen sekä asiantuntijoiden päivittäin tarjoaman neuvonnan avulla.

Lisää tietoa ympäristönsuojelusta ymparisto.fi-palvelussa.

 •  

Uppdaterad

Ta kontakt

 • Kundservice för miljöfrågor
  0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
  Obs.! 11.12. kl. 13-16 och 18.12. kl. 12-16
  kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi