Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

  • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
  • styr avfallshanteringen,
  • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
  • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Torvmaskiner.

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Ympäristönsuojelu - Lappi 

Lapin ELY-keskus vastaa ympäristölainsäädännön mukaisten ilmoitus- ja lupavelvollisten laitosten laillisuusvalvonnasta ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta ympäristönsuojeluasioissa alueellaan. Ympäristönsuojelun tavoitteita edistetään myös järjestämällä koulutusta ja asiantuntijoiden päivittäin tarjoaman neuvonnan avulla.

Lapin ELY-keskus osallistuu ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvitystöihin antamalla asiantuntija-apua ja tarvittaessa viranomaismääräyksiä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antaa Lapin aluetta koskevat ympäristö- ja vesilupapäätökset.


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.