Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

  • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
  • styr avfallshanteringen,
  • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
  • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Torvmaskiner.

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Ympäristönsuojelu - Kaakkois-Suomi

Ympäristönsuojelun näkökulmasta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aluetta leimaavat sellu- ja paperiteollisuus. Tehtaiden yhteydessä on suuria energiantuotantoyksiköitä, joista osa kuuluu erillisille energiayhtiöille. Myös puunjalostusteollisuutta palvelevaa kemianteollisuutta on Kaakkois-Suomessa merkittävästi. Suurteollisuus on pääsääntöisesti Suomenlahden rannikolla tai suurten vesistöjen, Kymijoen ja Saimaan rannoilla. Kotkan ja Haminan suurissa satamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä on suuria kemikaali- ja polttoainevarastoja sekä paljon monenlaista teollisuus- ja varastointitoimintaa.

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyä on keskitetty suurille vesihuoltolaitoksille. Kymenlaaksossa yhdyskuntajätevesien käsittely on pääosin keskittynyt Kouvolan Mäkikylän ja Kotkan Mussalon puhdistamoille. Etelä-Karjalassa keskittäminen ei ole vielä niin pitkällä.

Kunnallinen jätehuolto on keskittynyt kahteen maakunnalliseen jätekeskukseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Suurteollisuuden merkittävästä osuudesta johtuen alueelle sijoittuu useita teollisuuden kaatopaikkoja. Suurimpia ympäristöongelmia ovat sisävesien ja rannikkoalueiden rehevöityminen, maaperän ja pohjavesien pilaantuminen sekä meluhaitat.


Uppdaterad