Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Uppföljning av miljöns tillstånd

ELY-centralen i Nyland följer med miljöns tillstånd och förändringar i miljön i Nyland. Miljön i Nyland är för tillfället jämförelsevis bra fast området utvecklas kraftigt och befolkningstätheten är den högsta i landet. I tätorternas utkanter är levnadsmiljöns kvalitet ändå i fara.

Tyngdpunkten i uppföljningen av miljön på området har legat på uppföljning av vattendragens tillstånd. Vi producerar information om vattenkvaliteten och dess förändringar. Vi följer upp situationen i både havsområdena och insjöarna genom regelbundna prov. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sköter tillsammans med kommunerna uppföljningen av luftkvaliteten. Vi kartlägger även bl.a. förekomstområden för hotade arter.

Mer information om miljöns tillstånd och miljöuppföljningen:

 

 

 


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

Luftkvalitetet inom Nyland år 2015 (på finska, doria.fi)