› Tillbaka till den grafiska version

Vinterunderhåll

Till vägarnas vinterunderhåll hör bland annat snöplogning, halkbekämpning och utjämning av vägytan.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

 

Vägarna är indelade i underhållsklasser

Vägarna har delats in i vinterunderhållsklasser bland annat enligt trafikmängd och trafikbetydelse. Huvudvägarna hör oftast till den högre underhållsklassen och mindre trafikerade vägar hör nästan alltid till den lägre underhållsklassen. Underhållsklassen definierar i vilket skick vägen ska vara vintertid och hur snabbt underhållsåtgärder ska påbörjas på den. Nivån på vinterunderhåll skiljer sig för vägarna i de olika underhållsklasserna, men vägar i samma underhållsklass åtgärdas likadant i hela landet. Mer information om de olika vinterunderhållsklasserna finns på Trafikledsverkets webbplats.

På huvudvägarna strävar man efter jämna väderförhållanden dygnet runt. Vid snabba väderomslag kan det hända att väderförhållandena är mindre bra även på huvudvägarna. Bilförare bör vara beredda också på dåliga väderförhållanden. Även om underhållsfordonet skulle vara i arbete hela tiden, hinner det vid hård vind och tungt snöfall samlas flera centimeter snö på vägarna under underhållsrundan. Sanden som används vid halkbekämpning kan å sin sida lätt blåsa bort från den isiga vägytan. Dessutom kan det vid halt väglag ta längre tid att köra underhållsrundan och att då och då hämta mer sand försenar rundan ytterligare. Underhållsåtgärderna kräver alltid sin egen tid.

Snöröjning

På huvudlederna påbörjas snöröjningen oftast snabbare och efter mindre snöfall än på andra vägar. Vid avvikande väderförhållanden, såsom vid ihållande och tätt snöfall, kan det hända att kvalitetskraven inte uppfylls. I dessa fall används entreprenörens utrustning och snöröjningen utförs så snabbt som möjligt. Det kan hända att plogbilen måste vänta längre än vanligt.

Enskilda vägförbindelser: I samband med plogning av allmänna vägleder och leder med lättare trafik åligger det vägförbindelseägaren att avlägsna snö som samlas på den enskilda vägförbindelsen.

Brevlådor: Brevlådor får inte utgöra ett hinder för underhåll av landsvägar. Om en brevlåda går sönder i samband med underhållsarbete, ska posten kontaktas i ärendet.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs vanligtvis genom att salta eller sanda vägarna eller genom att rugga upp snö- och istäcket. På livligt trafikerade vägar utförs halkbekämpning genom att salta vägarna och på andra vägar antingen sandar eller ruggar man upp is- och snötäcket. På övriga vägar saltar man endast i hösthalkan eller vintertid i de värsta problemsituationerna. Åtgärder för halkbekämpning på livligt trafikerade huvudvägar samt på anslutande vägleder för gång- och cykeltrafik måste vanligtvis påbörjas inom ett par timmar. På livligt trafikerade vägar som hör till den lägre underhållsklassen är det motsvarande målet fyra timmar, men på lätt trafikerade vägar kan det hända att man måste vänta längre än så på sandningen.

Varför man saltar

För att säkerställa smidighet och säkerhet i trafiken strävar man efter att åstadkomma bästa möjliga väggrepp på vägytan även vintertid. Nuförtiden förväntas trafiksystemet kunna erbjuda smidiga och säkra trafikeringsmöjligheter också på vintern, särskilt i nätverket av huvudvägar. Vägarna saltas för att vägytan också vintertid ska ha tillräckligt grepp och för att trafiken ska flyta på ett smidigt och säkert sätt. På livligt trafikerade vägar kan även lättare halka leda till allvarliga påföljder.

När saltas vägarna?

De vanligaste saltningssituationerna är de där saltning i förebyggande syfte utförs innan den våta eller fuktiga vägbanan fryser till is samt saltning före snöfall. Med hjälp av detta förhindrar man att snön packas till islager på vägbanan. Man strävar även efter att salta frostiga vägar innan det har bildats så mycket frost att greppet på vägbanan blir alltför dåligt. Saltningen måste utföras senast då vägbanan av en eller annan anledning har blivit för hal. Vid saltning i förebyggande syfte är saltmängden märkbart mindre än då man saltar vägbanor som redan frusit.

Entreprenörerna följer hela tiden väder- och vägförhållanderapporter samt prognoser om förändringar i förhållanden. När vägen saltas i förebyggande syfte har man relativt säker information om hur vädret och vägförhållanden kommer att utvecklas under de närmaste timmarna. Saltning i förebyggande syfte tillämpas särskilt i situationer där halkan som uppstår i annat fall skulle bli ytterst problematisk. Till exempel är så kallad svart is eller framförallt blöt is vid underkylt regn en ren livsfara för dem som rör sig på vägarna. När man agerar efter prognoserna, kan det hända att man fattar felaktiga saltningsbeslut.

Salt används framförallt då ytan på vägbanan har temperaturen – 4 (-6) °C eller varmare. På extremt livligt trafikerade vägar kan man använda salt även vid kallare temperaturer än så. Vid hård kyla rekommenderas dock inte saltning, utan då används sand till halkbekämpningen.

Saltets sammansättning

Det vanligaste halkbekämpningssaltet är natriumklorid (NaCl). Kalciumklorid (CaCl) används också i viss utsträckning. Arbetsmetoderna för halkbekämpning har utvecklats under flera års tid i syfte att minska mängden salt. Också lämpligheten med alternativa ämnen har utretts. Man har redan börjat använda kaliumformiat på vägavsnitt som är problematiska med tanke på inträngning av saltvatten i grundvattnen.

Vägsaltets påverkan på grundvattnet har undersökts och områden som definierats som riskbenägna följs upp regelbundet.

REGIONAL INFORMATION

Vinterväghållning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Vinterunderhållet har redan länge prioriterats som viktigt i skötseln av landsvägarna. Kvalitetsnivån bestäms huvudsakligen enligt trafikmängden. På de livligast trafikerade vägavsnitten får vinterföret inte orsaka betydande förseningar i trafiken. Numera upprätthålls samma kvalitetsnivå dag som natt i nästan hela vägnätet. På NTM-centralen i Södra Österbottens område ligger tyngdpunkten på förhandsberedskap för väderleksomslag och på halkbekämpning på huvudvägarna. I synnerhet temperaturvariationer på båda sidorna av 0°C har ökat och halkbekämpningen har blivit mera utmanande. Underkylt regn, snabba väderomslag och lokala väderleksfenomen har ökat. Etablerat vinterföre finns knappast alls längre, men tidvis kan det ännu förekomma ordentliga köldperioder.   Bosättningsstrukturen fordrar att man ser till att vägarna är jämna och halkan bekämpas i tätorterna. Största delen av finansieringen går åt till plogning. I sin helhet används årligen knappt 11 M€ av finansieringen i regionentreprenaderna för vinterväghållning.

De riksomfattande riktlinjerna för vinterunderhållet på landsvägarna ändrades år 2018 och det gjordes bl.a. ändringar i vinterunderhållsklasserna. Den nya klassificeringen togs delvis i bruk från och med 1.1.2019. I praktiken betyder detta att i NTM-centralen i Södra Österbottens område steg ca 600 km väg till underhållsklass Is, som betyder att vägytan hålls huvudsakligen bar. Dessutom steg ca 600 km från underhållsklass II till klass Ib. I praktiken kommer dessa vägar i fortsättningen att saltas när väglaget är som halast. På många vägavsnitt var mängden tung trafik den avgörande faktorn med avsikt på höjning av vinterunderhållsklassen, vilket för första gången kan vara den enda motiveringen till att höja underhållsklassen. Tidigare har den totala trafikmängden varit det avgörande. Noggrannare information om vinterunderhållsklassificeringen finns på Trafikledsverkets webbplats (länk till höger på sidan). NTM-centralen i Södra Österbottens karta över vinterunderhållet finns i länklistan till höger.

Vinterunderhållet har stor inverkan på trafiksäkerheten. På vintern är väghållarens möjligheter att påverka olyckor bäst. I förhållande till trafikmängderna inträffar lika många allvarliga olyckor vinter som sommar. Användningen av salt har optimerats redan i nästan 20 år, vilket betyder att saltningen av landsvägarna inte förstör grundvatten, vars salthalt följs upp, på något betydande sätt. Saltmängderna har halverats sedan rekordåren. Omfattande ändringar av vinterunderhållsklasserna ökar dock saltmängderna en aning. När man sandar prioriteras korsningar och lättrafikleder. På lågtrafikerade vägar är det viktigt att rugga upp ytan.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)

trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h