› Tillbaka till den grafiska version

Grusvägar

Till underhållet av grusvägar hör jämning av vägytan, lappning, påfyllning av grus, dränering av vägen, dammbindning, reparation av tjälskador och förbättring av vägkonstruktioner.

Illustrationsbild

Det finns cirka 27 000 km grusbelagda landsvägar i Finland. Största delen av dem är gamla leder som stegvis förbättrats och deras konstruktionsmässiga skick är en summa av många faktorer. Grusvägarnas bärighet svarar oftast inte mot trafikkraven. Det är vanligt med skador på dessa vägar, särskilt vid rikliga regn och när marken tinar på våren. Då är man tvungen att fastställa viktbegräsningar, genom vilka man säkerställer säkerheten för dem som använder vägen och att vägen hålls i sådant skick att den kan repareras. Även de avsnitt som är i allra sämst skick kan rustas upp, i övrigt håller man genom lättare åtgärder vägarna i ett sådant skick att de kan trafikeras.

Underhållsklasserna styr prioriteringen av åtgärder

Grusvägars skick mäts på basis av faktorer som påverkar bekvämligheten: vägytans jämnhet, täthet och dammighet. För prioriteringen av åtgärder och krav på skötselns nivå har grusvägar delats in i tre olika klasser på basis av bl.a. trafikmängden, vägens betydelse och markanvändningen. Ju högre klass vägen tillhör, desto strängare är kraven.

Genom att sköta och underhålla grusvägarna strävar man efter att säkerställa att vägarna är farbara så att trafiken inte väsentligt försvåras eller att man är tvungen att ty sig till viktbegränsningar, som försvårar trafiken särskilt inom jord- och skogsbruket.

Underhåll av grusvägar ger inte önskat resultat vid regnväder

Väderförhållandena påverkar tidtabellen för åtgärderna för vägunderhåll. Det lönar sig t.ex. inte att hyvla en våt grusväg eftersom den tunga väghyveln gör vägens yta ännu mjukare och försämrar ytans skick och körbarhet. Under hyvlingen lösgör väghyveln endast det fasta gruset från vägytan, så att det finare stenmaterialet lossar från det grövre. Då binds det för mycket vatten till det fina stenmaterialet, vilket orsakar att vägytan blir gyttjig. Vid regn binds inte det lossnade stenmaterialet på nytt, och därför bildas det lätt gropar i vägen och situationen förvärras ytterligare.

Som första hjälp sprider entreprenörer ut stenkross på de vägavsnitt som är i sämsta skick. Det lönar sig att hyvla våta vägar först när det utlovats en torr period på ca en vecka. Innan hyvlingen behövs det ett par regnfria dagar, och efter hyvlingen måste trafiken hinna göra vägytan tätare under några dagar innan nya regn. Annars var arbetet förgäves och resultatet kan vara sämre än originalet.  

NTM-centralernas områdesansvariga och entreprenörerna som ansvarar för vägunderhållet är vanligtvis medvetna om grusvägarnas dåliga skick. Underhållsåtgärder vidtas så fort vädret tillåter.

Tjällossning ett problem på grusvägar

Tjälskador är ett problem på grusvägar på våren och delvis även på hösten. Det kan finnas tjälskador både i vägkroppen och i vägytan. På en del vägar som fått tjälskador måste sättas viktbegränsningar.

Aktuell information om viktbegränsningar finns på Trafikledsverkets webbplats. Länken finns i sidans högra kant.

Undantagslov för landsvägar under menförestid

REGIONAL INFORMATION

Soratiet - Lappi

Lapin ELY-keskuksen alueella on sorateitä noin 3 000 km, joka on noin kolmannes maantieverkosta. Sorateiden hoito kuuluu hoidon ja ylläpidon alueurakoihin.

Lapin sorateiden hoitoluokat

  • Hoitoluokka I: 94,4 km
  • Hoitoluokka II: 1739,5 km
  • Hoitoluokka III 1121,6 km

Laadun seurannan kriteereinä ovat tien tasaisuus, pölyävyys ja kiinteys. Sorateiden pintakunnon laatua parannetaan sorastuksilla. Teiden sorastuskierto on noin 8 vuotta.

Kelirikkokausi

Kevään kelirikkokausi alkaa Lapissa yleensä huhtikuun puolivälistä ja kestää kesäkuun puoliväliin. Teiden alkaessa sulaa yleensä kaikille sorateille laitetaan kelirikosta varoittavat merkit. Painorajoituksia asetetaan vuosittain 0-720 km matkalle sekä päällystetylle että soratieverkolle. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten määrään vaikuttaa mm. kevään sää. Keväällä 2018 painorajoituksia asetettiin 888 km:n matkalle. Lisäksi viime vuosina Lapissa on alkanut syksyisinkin esiintymään kelirikkoa.  

Kelirikon ennustamisessa, seurannassa ja painorajoituksia asetettaessa käytetään apuna Perco-asemilta saatavaa tietoa teiden rakenteessa olevasta lämpötilasta ja kosteudesta. Perco-asemia on 7 kpl eri puolilla Lappia.

Tulevien vuosien kelirikko-ongelmien vähentämiseksi Lapin ELY-keskus käyttää vuosittain noin 100 000 - 200 000 euroa yksittäisten sorateiden kelirikkokohtien korjauksiin.

Kuivatuksen hoito

Sorateiden kuivatus sisältää sivu- ja laskuojien parantamista sekä tierumpujen uusimisia. Liittymärumpujen kunnossapito kuuluu liittymän omistajalle. Kuivatuksen parantaminen tehdään yleensä yhtä aikaa tielle tehtävien sorastusten ja mahdollisten runkokelirikkokorjausten kanssa. Sorateiden ojat perkataan keskimäärin 12 vuoden välein. Kuivatusta parantamalla voidaan myös vähentää kelirikko-ongelmia.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-14.8. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

genvägar