› Tillbaka till den grafiska version

Broar

Till brounderhållet hör ombyggnader och reparationer av skador samt rengöring. En central uppgift i brounderhållet är att se till trafiksäkerheten och bärkraften på broarna. Man strävar även efter att hålla broarna prydliga utseendemässigt.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Broar granskas regelbundet

På Finlands landsvägar finns cirka 14 200 broar. NTM-centralen granskar regelbundet broarna i sin region och de broar som är i sämst skick repareras enligt det restaureringsprogram som utarbetas varje år. Broarnas bärighet granskas regelbundet och genom viktbegränsningar säkerställs trafiksäkerheten och brons hållbarhet. Genom åtgärder som allokeras rätt och vidtas vid rätt tidpunkt strävar man efter att förlänga broarnas livslängd. Till de mest centrala uppgifterna hör att säkerställa trafiksäkerheten och bärigheten.

Broar delas in i fyra konditionsklasser på basis av granskningsresultaten: god, nöjaktig, dålig och mycket dålig. En bro i gott skick motsvarar nyskick eller har åldrats normalt. En nöjaktig bro har redan brister och skador, men grundreparationen kan fortfarande skjutas upp. En bro i dåligt skick har tydliga skador som kräver grundreparation och bör repareras utan dröjsmål. En mycket dålig bro har skador som äventyrar trafiksäkerheten och bör repareras omedelbart.

På grund av de knappa anslagen är man tvungen att skjuta upp reparationsåtgärder och antalet broar i dåligt skick ökar varje år.

Viktbegränsningar

Den nya fordonsförordningen höjde de största tillåtna måtten och massorna för tunga godstransportfordon och fordonskombinationer den 1 oktober 2013. Den maximala totala vikten för en fordonskombination höjdes från 60 ton till 76 ton, och den maximala höjden höjdes från 4,2 meter till 4,4 meter. Ett fordons största tillåtna totala vikt varierar i enlighet med axel- och chassikombinationerna. Fordonsspecifika totala vikter finns i Statsrådets förordning (länk i högra kanten i den riksomfattande delen).

Viktbegränsningarna anges med de fyra begränsningsmärkena nedan och med en tilläggsskylt för ett treaxlat chassi. Begränsningsmärket som anger fordonets största tillåtna massa kan både dragbilens och släpvagnens vikt motsvara den största tillåtna massa som märket anger. Däremot avser märket för fordonskombinationens största tillåtna massa hela fordonskombinationens största tillåtna totala massa. Begränsningen för den största tillåtna massa som chassit kan utsättas för avser ett tvåaxlat chassi. Begränsningen för ett treaxlat chassi anges med en separat tilläggsskylt.

Mer information om brobegränsningar finns på Trafikledsverkets webbplats (med en anteckning över broar med viktbegränsningar och en kartapplikation som håller på att utvecklas).

begränsningsmärken

Öppningsbara broar

Tidtabeller för öppningsbara broar och kanaler i samband med landsvägarna finns i högra kanten.

REGIONAL INFORMATION

Sillat - Pirkanmaa

Sääksmäen silta Valkeakoskella

ELY-keskus huolehtii siltaomaisuutemme kunnosta. Pirkanmaalla on siltoja 1119 kappaletta. Niistä varsinaisia siltoja on 837 ja putkisiltoja 282 kappaletta.

Painorajoitettuja siltoja on Pirkanmaalla tällä hetkellä 37 kappaletta. Huonokuntoisia tai erittäin huonokuntoisia siltoja oli vuoden 2018 lopulla 66 kappaletta.

Raskaan kaluston massa- ja mittauudistus voimaan 1.10.2013

Uusi ajoneuvoasetus nosti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja 1.10.2013.  Ajoneuvoyhdistelmän maksimikokonaispaino muuttui 60 tonnista 76 tonniin ja maksimikorkeus 4,2 metristä 4,4 metriin. Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino vaihtelee akseli- ja teliyhdistelmien mukaan. Ajoneuvokohtaiset kokonaispainot löytyvät Valtioneuvoston asetuksesta.

Lakimuutoksen vaikutus painorajoituksiin

Painorajoitukset merkitään neljällä rajoitusmerkillä ja kolmiakselisen telin lisäkilvellä. Ajoneuvon suurinta sallittua massaa ilmaisevassa rajoitusmerkissä sekä vetoauto että perävaunu voivat painaa merkin osoittaman suurimman sallitun massan. Sen sijaan Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa tarkoittaa ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua kokonaismassaa. Ajoneuvon telin suurin sallittu massarajoitus tarkoittaa kaksiakselista teliä. Kolmiakselisen telin rajoitus esitetään erillisellä lisäkilvellä.

Painorajoituksesta opastetaan  uudenlaisella ennakkovaroitusmerkillä. Liikennemerkin kauttaviivalla erotettu luku kertoo jo ennalta 

  • onko ajoneuvon akselille määrätty suurin sallittu massa
  • rajoitetaanko ajoneuvon telin suurinta sallittua massaa
  • rajoitetaanko kolmiakselisen telin suurinta sallittua massaa
  • onko ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua massaa rajoitettu.

Painorajoitettavan sillan ennakkomerkistä on liitteissä mitoituspiirroskuva. 

Muutoksia siltojen alikulkukorkeuksiin

Maksimikorkeuden muutos aiheuttaa Pirkanmaalla uusia rajoituksia siltojen alikulkukorkeuksiin. Aiempiin rajoituksiin tuli muutoksia ainakin 20  kohteeseen.  Rajoitettavia alikulkupaikkoja tuli myös vilkasliikenteisille teille.     

Maanteiden painorajoitukset ja alikulkurajoitukset merkitsevät kuljetusreittien entistä huolellisempaa etukäteissuunnittelua. Tämän sivun oikean laidan linkistä löytyy lista Pirkanmaan painorajoitetuista silloista.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)

trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h

genvägar