› Tillbaka till den grafiska version

Broar

Till brounderhållet hör ombyggnader och reparationer av skador samt rengöring. En central uppgift i brounderhållet är att se till trafiksäkerheten och bärkraften på broarna. Man strävar även efter att hålla broarna prydliga utseendemässigt.

Illustrationsbild

Broar granskas regelbundet

På Finlands landsvägar finns cirka 14 200 broar. NTM-centralen granskar regelbundet broarna i sin region och de broar som är i sämst skick repareras enligt det restaureringsprogram som utarbetas varje år. Broarnas bärighet granskas regelbundet och genom viktbegränsningar säkerställs trafiksäkerheten och brons hållbarhet. Genom åtgärder som allokeras rätt och vidtas vid rätt tidpunkt strävar man efter att förlänga broarnas livslängd. Till de mest centrala uppgifterna hör att säkerställa trafiksäkerheten och bärigheten.

Broar delas in i fyra konditionsklasser på basis av granskningsresultaten: god, nöjaktig, dålig och mycket dålig. En bro i gott skick motsvarar nyskick eller har åldrats normalt. En nöjaktig bro har redan brister och skador, men grundreparationen kan fortfarande skjutas upp. En bro i dåligt skick har tydliga skador som kräver grundreparation och bör repareras utan dröjsmål. En mycket dålig bro har skador som äventyrar trafiksäkerheten och bör repareras omedelbart.

På grund av de knappa anslagen är man tvungen att skjuta upp reparationsåtgärder och antalet broar i dåligt skick ökar varje år.

Viktbegränsningar

Den nya fordonsförordningen höjde de största tillåtna måtten och massorna för tunga godstransportfordon och fordonskombinationer den 1 oktober 2013. Den maximala totala vikten för en fordonskombination höjdes från 60 ton till 76 ton, och den maximala höjden höjdes från 4,2 meter till 4,4 meter. Ett fordons största tillåtna totala vikt varierar i enlighet med axel- och chassikombinationerna. Fordonsspecifika totala vikter finns i Statsrådets förordning (länk i högra kanten i den riksomfattande delen).

Viktbegränsningarna anges med de fyra begränsningsmärkena nedan och med en tilläggsskylt för ett treaxlat chassi. Begränsningsmärket som anger fordonets största tillåtna massa kan både dragbilens och släpvagnens vikt motsvara den största tillåtna massa som märket anger. Däremot avser märket för fordonskombinationens största tillåtna massa hela fordonskombinationens största tillåtna totala massa. Begränsningen för den största tillåtna massa som chassit kan utsättas för avser ett tvåaxlat chassi. Begränsningen för ett treaxlat chassi anges med en separat tilläggsskylt.

Mer information om brobegränsningar finns på Trafikledsverkets webbplats (med en anteckning över broar med viktbegränsningar och en kartapplikation som håller på att utvecklas).

Öppningsbara broar

Tidtabeller för öppningsbara broar och kanaler i samband med landsvägarna finns i högra kanten.

 

REGIONAL INFORMATION

Broar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns sammanlagt 1385 st. broar, av vilka 765 är broar över vattendrag.  I området finns 71 viktbegränsade broar och 53 broar i dåligt skick. De flesta broarna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har byggts på 1970-talet.

 

Replotbron

Replotbron som finns i vårt område är den längsta bron i Finland. Brons totala längd är 1045 meter. Den längsta broöppningen är 250 meter och den fria höjden 26 meter. Brons stödpelare är 86 meter höga. Bron har det första automatiska halkbekämpningssystemet i Finland. Bron blev färdig år 1997.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)

trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h

genvägar