› Tillbaka till den grafiska version

Broar

Till brounderhållet hör ombyggnader och reparationer av skador samt rengöring. En central uppgift i brounderhållet är att se till trafiksäkerheten och bärkraften på broarna. Man strävar även efter att hålla broarna prydliga utseendemässigt.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Broar granskas regelbundet

På Finlands landsvägar finns cirka 14 200 broar. NTM-centralen granskar regelbundet broarna i sin region och de broar som är i sämst skick repareras enligt det restaureringsprogram som utarbetas varje år. Broarnas bärighet granskas regelbundet och genom viktbegränsningar säkerställs trafiksäkerheten och brons hållbarhet. Genom åtgärder som allokeras rätt och vidtas vid rätt tidpunkt strävar man efter att förlänga broarnas livslängd. Till de mest centrala uppgifterna hör att säkerställa trafiksäkerheten och bärigheten.

Broar delas in i fyra konditionsklasser på basis av granskningsresultaten: god, nöjaktig, dålig och mycket dålig. En bro i gott skick motsvarar nyskick eller har åldrats normalt. En nöjaktig bro har redan brister och skador, men grundreparationen kan fortfarande skjutas upp. En bro i dåligt skick har tydliga skador som kräver grundreparation och bör repareras utan dröjsmål. En mycket dålig bro har skador som äventyrar trafiksäkerheten och bör repareras omedelbart.

På grund av de knappa anslagen är man tvungen att skjuta upp reparationsåtgärder och antalet broar i dåligt skick ökar varje år.

Viktbegränsningar

Den nya fordonsförordningen höjde de största tillåtna måtten och massorna för tunga godstransportfordon och fordonskombinationer den 1 oktober 2013. Den maximala totala vikten för en fordonskombination höjdes från 60 ton till 76 ton, och den maximala höjden höjdes från 4,2 meter till 4,4 meter. Ett fordons största tillåtna totala vikt varierar i enlighet med axel- och chassikombinationerna. Fordonsspecifika totala vikter finns i Statsrådets förordning (länk i högra kanten i den riksomfattande delen).

Viktbegränsningarna anges med de fyra begränsningsmärkena nedan och med en tilläggsskylt för ett treaxlat chassi. Begränsningsmärket som anger fordonets största tillåtna massa kan både dragbilens och släpvagnens vikt motsvara den största tillåtna massa som märket anger. Däremot avser märket för fordonskombinationens största tillåtna massa hela fordonskombinationens största tillåtna totala massa. Begränsningen för den största tillåtna massa som chassit kan utsättas för avser ett tvåaxlat chassi. Begränsningen för ett treaxlat chassi anges med en separat tilläggsskylt.

Mer information om brobegränsningar finns på Trafikledsverkets webbplats (med en anteckning över broar med viktbegränsningar och en kartapplikation som håller på att utvecklas).

begränsningsmärken

Öppningsbara broar

Tidtabeller för öppningsbara broar och kanaler i samband med landsvägarna finns i högra kanten.

REGIONAL INFORMATION

Sillat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

Pohjois-Savon ELY -keskuksen alueen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) tieverkolla on 2226 siltaa. Alueen pisin silta on  Etelä-Savossa sijaitseva Puumalansalmen silta, pituudeltaan 781 m. Erityispiirteenä alueen sillastosta voisi mainita putkisiltojen ja puukantisten siltojen suuren suhteellisen määrän.

Siltojen kunnosta saadaan tietoa vuosittain tehtyjen tarkastusten kautta. Jokainen silta tarkastetaan vähintään kerran viidessä vuodessa. Mikäli tarkastuksissa havaitaan että sillan kunto on tarkastusten välillä heikentynyt, tehdään sillalle erikoistarkastus ja aloitetaan korjaussuunnittelu. Tätä kautta sillat nousevat vuosittaiseen sillankorjausohjelmaan.      

Nykyinen rahoitustaso ei riitä maanteiden sillaston kunnon säilyttämiseen.

  

Kartat painorajoitetuista silloista ja alikulkupaikoista löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta OIKOPOLUT-otsikon alta.

Lauttaliikenne

Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Se vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella on yhteensä 11 lauttaa.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)

trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h

genvägar