Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbtjänsten www.ely-keskus.fi och har utarbetats 21.9.2020.  

Webbplatsen ely-keskus.fi har publicerats år 2013. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller den här webbplatsen och förutsätter att webbplatsen beaktar tillgängligheten.   

Vi har själva utvärderat tillgängligheten av tjänsten i detta skede. Webbplatsen är inte ännu helt och hållet förenlig med kraven. Ely-keskus.fi uppfyller till största delen tillgänglighetskraven, några funktionaliteter och innehåll kan ännu vara bristfälliga, bland annat färgkontraster,  regionsurvalfunktionalitet och bilagor. 

På webbplatsen finns sådant innehåll som inte omfattas av lagstiftningen, dvs. bilagor (pdf, doc) till standardprogramvaror som publicerats före 23.9.2018.   

Förnyelse av webbplatsen pågår och den nya versionen publiceras under oktober 2020. En extern sakkunnig kommer att testa tillgängligheten av den nya versionen varefter eventuella tillgänglighetsbrister korrigeras och tillgänglighetsutlåtandet uppdateras så snart som möjligt, senast vid utgången av 2020.   

Observationer om bristerna i tillgängligheten, frågor och feedback kan skickas via e-post till: 

  • ely@verkkopalvelut.zendesk.com  

Om du inte är nöjd med svaret från oss eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbsida anges noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.  

Uppdaterad