› Tillbaka till den grafiska version

Belagda vägar

Till underhållet av beläggningen hör förnyelse och ytbehandling av beläggningen samt lappning av fåror, hål och sprickor. I samband med beläggningsarbetet kan man även göra en grundrenovering av vägkonstruktionen.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Det finns ungefär 50 000 km permanentbelagda landsvägar i Finland, vilket motsvarar 65 procent av alla landsvägar. Klimatet, tung trafik och dubbdäck sliter på vägytan, och en ansenlig del av beläggningarna behöver förnyas. På grund av de knappa anslagen kan endast en del av de vägar som är i dåligt skick få ny beläggning under ett år. Enligt de nationella riktlinjerna riktas åtgärderna i första hand till huvudvägarna, medan beläggningsskador på andra vägar sköts genom lappning.

Vid beläggningen tillämpas vanligen en metod där den gamla beläggningen utnyttjas för att tillverka ny beläggning. På så sätt sparar man materialkostnader och anslagen räcker till för att reparera fler objekt.

Beläggningsarbeten utförs sommartid, från maj till oktober. Beläggningsprogrammet publiceras på NTM-centralernas regionala webbplatser. Det bör observeras att till exempel väderförhållandena kan orsaka förändringar i tidsplanen för arbetena.

Beläggningarnas skick övervakas

Belagda vägars skick beskrivs med fyra variabler: fårornas djup, jämnhet, skador och bärighet. Jämnheten och fårornas djup beskriver vägytans skick och har den största inverkan på hur trafikanterna upplever vägens skick. Vägens strukturella skick beskrivs av bärigheten, som mäts från vägytan, samt skador i beläggningen. På basis av dessa variabler fastställs vägens konditionsklass enligt en konditionsklassificering med fem nivåer.

Konditionsklassificeringen används för att programmera beläggningsarbeten. Dessutom ger klassificeringen en överblick av vägarnas skick i Finland och dess utveckling.

Lappningsmetoderna utvecklas

 Eftersom det långt ifrån alltid är möjligt att förnya beläggningen när det behövs är man, särskilt i fråga om vägar med mindre trafik, tvungen att ty sig till lappning av beläggningsskador. Lappningsmetoderna har utvecklats så att de lämpar sig för olika skador och förhållanden. Trots det kvarstår problemet att särskilt sådana lappningar som genomförts i fuktigt och kallt väder inte klarar av det slitage som trafiken och väderförhållandena orsakar och samma ställen måste lappas om och om igen.

På de vägar som är i allra sämst skick överväger man att ta bort beläggningen och belägga vägen med grus så att den kan hållas i trafikerbart skick till lägre kostnader. 

Säkerhet genom vägmärkning 

Vägmärkningen har stor betydelse för säkerheten, för hur trafiken löper och hur behagligt det är att köra på vägen. Syftet med vägmärkena är att visa var körbanan och körfilerna finns samt att bättre avskilja vägen från miljön. De har också en viktig uppgift i fråga om den optiska styrningen på vägen i förarens synfält och de kompletterar den information om trafikmärkena ger. I mörkt och dåligt väder gör de reflekterande vägmärkena det betydligt lättare att hålla fordonet på rätt plats på körbanan.

Vägmärkning som orsakar vibrationer eller förändrade däckljud som baseras på impulseffekter anses minska antalet enskilda avkörnings- och mötesolyckor. Genom dessa märkningar, som grundar sig på olika inristningar och profiler som urskiljer sig i vägytan, kan man också uppnå bättre sikt i vått väder än genom vanlig vägmärkning.

REGIONAL INFORMATION

Beläggningar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten verkställer beläggningspolitiken enligt Trafikledsverkets strategi och resultatstyrning.

Längden på vägarna i beläggningsprogrammet för år 2018 minskade kraftigt jämfört med föregående år i de österbottniska landskapen från mer än 400 kilometer till 280 kilometer. Den låga nivån på finansieringen för beläggningar år 2019 halverar fjolårets beläggningsprogram till mindre än 140 kilometer. Beläggningarna förnyas nästan helt och hållet enbart på huvudvägarna. Även på lättrafiklederna upphör förnyelsen av beläggningar helt och hållet.

Ännu åren 2016 och 2017 fick 400 km väg ny beläggning varje år, men i fjol stannade beläggningsprogrammet på enbart 280 kilometer. I fjol användes ca 12 miljoner euro för nya beläggningar. Enligt anslaget som Trafikledsverket har beviljat för år 2019 finns endast ca 6 miljoner euro i syftet att förnya beläggningar i de österbottniska landskapen. För beloppet kan beläggningen på mindre än 140 kilometer väg förnyas. Eftersom finansieringen endast räcker till för att förnya beläggningen på huvudvägarna (ca 1 000 km), försämras de övriga belagda vägarnas skick (5 100 km) snabbt. Då finansieringen endast räcker till för att delvis upprätthålla skicket på beläggningens yta, förfaller konstruktionerna under beläggningarna med fart. Detta påskyndar ytterligare uppkomsten av ytskador.

Dålig landsvägsinfrastruktur belastar miljön, stör väganvändarna och försinkar transporterna inom näringslivet och ökar även transportkostnaderna.

För att landsvägarna i de österbottniska landskapen ska hållas på ens nuvarande tämligen dåliga nivå, borde varje år ca 480 kilometer väg beläggas i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Utöver detta borde landsvägarnas konstruktioner förnyas. Även små regionala förbättringsåtgärder borde göras i trafiknätet (bl.a. förbättringar av korsningsområden, små säkerhetsåtgärder för den lätta trafiken mm), men Trafikledsverket förmår inte anvisa någon finansiering för dessa förbättringsarbeten.

I NTM-centralen i Södra Österbottens område har ännu inga belagda vägar ändrats till grusvägar, men allteftersom finansieringen minskar kan det gå så att enskilda nednötta och mycket lågtrafikerade vägar ändras till grusvägar inom de närmaste åren.

Med avsikt på beläggningarnas hållbarhet är dräneringen i nyckelposition. Finansieringen möjliggör dock att belagda vägar dikas endast med långa mellanrum. Ytterligare är rikligt med anslutningar en utmaning för dräneringen.

Karta om alla beläggningsobjekten 2019

Tidtabellen för beläggningsarbetet preciseras senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommaren. Vi försöker informera om tidtabellerna och ändringarna även i Twitter @EPELYkeskus.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)

trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h

på andra webbplatser