Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Vandrarna i nationalparken.

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Luonnonsuojelu – Kainuu

Kainuun ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta toteuttamalla luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja Kainuussa. Työ painottuu entistä enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaan luonnonsuojelualueiden perustamiseen.

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä laatimalla suojelukohteille hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä myös hoitamalla luonnonsuojelualueita ja perinnemaisemia.

Keskeisimmät luontoarvot Kainuussa liittyvät vanhoihin metsiin ja suoluontoon sekä niihin liittyviin pienvesiin.

Lisää tietoa luonnonsuojelusta löydät ymparisto.fi -palvelusta.


Uppdaterad