Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Vandrarna i nationalparken.

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Luonnonsuojelu - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Etelä-Savon alueella toteuttamalla luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Työ painottuu tällä hetkellä vanhojen luonnonsuojeluohjelmien toteutukseen, mutta jatkossa toteutetaan entistä enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa. 

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä laatimalla suojelukohteille hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä hoitamalla luonnonsuojelualueita ja perinnemaisemia.

Keskeisimmät luontoarvot Etelä-Savon alueella liittyvät järvi- ja rantaluontoon sekä metsiin.

Etelä-Savossa on tihein norppakanta

Etelä-Savossa elää suurin osa Suomen saimaannorppakannasta. Etelä-Savon ELY-keskuksella on keskeinen rooli norpan suojelutyössä.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tehtävät norpansuojelussa

  • Vetää saimaannorpan suojelutyöryhmää, joka seuraa ja edistää saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman toteutumista.
  • Myöntää norppaan liittyvän tutkimuksen ja norppakannan seurannan luvat sekä norppien häiritsemistä koskevat poikkeusluvat Etelä-Savossa.
  • Antaa lausuntoja norppa-alueisiin kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arvioinnista sekä neuvoo ja opastaa Natura 2000 -alueisiin liittyvissä asioissa.
  • Edistää norpansuojelua rantojen maankäytön suunnittelussa.
  • Hankkii valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksiin, perustaa yksityisiä luonnonsuojelualueita ja osallistuu suojelualueiden hoidon ja käytön suunnitteluun.
  • Sisällyttää tarvittaessa talviaikaisia maihinnousukieltoja luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiin ja asettaa tarvittaessa maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaisia moottoriajoneuvojen alueellisia kieltoja ja rajoituksia.
  • On mukana Saimaannorppa-life -hankkeessa,  joka edistää saimaannorpan suojelua ja suotuisan suojelutason saavuttamista. Linkki hankkeen sivulle on oikealla palstalla.
  • Viestii Etelä-Savossa norpansuojeluun liittyvistä asioista. Viestintäaineistoja on oikealla palstalla.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa saimaannorppaan ja kalastukseen liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on kalastuksesta koituvien norppakuolemien vähentäminen, muun muassa kalastusrajoituksista aiheutuvien korvausten maksaminen ja norppaturvallisten pyydysten kehittäminen.

Saimaannorppa makaa kivellä.Saimaannorppa. Kuva: Ilpo Aalto

Saimaannorppien vuoden 2019 talvikannan kooksi on arvioitu noin 400 yksilöä.


Uppdaterad

Regionala länkar

OIKOPOLUT

Asiantuntijat Etelä-Savon ELY-keskuksessa:

Saimaanorppa-aineistoa

Talviaikainen liikkuminen -esitteet:

Kesäaikainen liikkuminen -esitteet:

Tiedotteet:

MUUALLA VERKOSSA