Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Illustrationsbild

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Luonnonsuojelu - Lappi 

Lapin ELY-keskus vastaa valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien ja EU:n Natura 2000 –alueiden suojelun toteuttamisesta. Lapissa toteutetaan metsien monimuotoisuutta turvaavaa toimintaohjelmaa METSOa (2008-2020). METSO-ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä arvokkaita metsiä. METSOa toteuttavat ELY-keskukset ja Suomen Metsäkeskus. Lounais-Lapissa METSO-ohjelman toteutumista edistää lisäksi Lapin ELY-keskuksen koordinoima NATNET Life+ -hanke (2012-2016).

Lisää tietoa luonnonsuojelusta ymparisto.fi-palvelussa:


Uppdaterad