Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Vandrarna i nationalparken.

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Luonnonsuojelu - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä hankkimalla ja rauhoittamalla luonnonsuojelualueita, suojelemalla luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja sekä valvomalla ja edistämällä luonnonarvojen huomioon ottamista ympäristöä muuttavissa hankkeissa. Luonnonsuojelualueiden perustamisen ja hankkimisen painopiste on vapaaehtoisuuteen perustuvan metsien monimuotoisuusohjelma METSOn toteutuksessa. Pohjois-Savossa METSOn kautta on vuoteen 2015 mennessä suojeltu jo 3972 hehtaaria metsäalueita. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

ELY-keskus ohjaa maakunnallisesti luonnonsuojelukohteiden hoidon ja käytön suunnittelua, jonka tavoitteena on luontoarvojen turvaamisen lisäksi mm. virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen.

Lisää tietoa luonnonsuojelusta ymparisto.fi -palvelusta

Lisää tietoa METSO-ohjelmasta:


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.