Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Vandrarna i nationalparken.

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Naturvård - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) tryggar den naturliga mångfalden genom att verkställa naturskyddsprogrammen och genom  att skydda och vårda värdefulla naturtyper och hotade arter i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Tyngdpunkten i arbetet ligger fortfarande på att genomföra naturskyddsprogrammen, men i fortsättningen kommer man också allt mer att verkställa METSO-programmet som grundar sig på frivillighet.

NTM-centralen främjar bevarandet av den naturliga mångfalden genom att göra upp skötsel- och användningsplaner för skyddsobjekten samt genom att sköta naturskyddsområdena och de traditionella landskapen.

Mer information om naturvården i webbtjänsten miljo.fi:


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.