Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Vandrarna i nationalparken.

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Luonnonsuojelu - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä toteuttamalla luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä, perinnemaisemia ja uhanalaisia eliölajeja Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Pääpaino on alueiden hoidossa, neuvonnassa, lausunnoissa ja alueidenkäytön ohjauksessa.

Metsien suojelussa työ painottuu vapaaehtoisuuteen perustuvaan METSO-ohjelmaan, jossa tavoitellaan pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun erityisesti reheviä metsiä ja puustoisia soita. Kohteiden valinnassa tärkeää on vaikuttavuus luonnon monimuotoisuuteen, alueiden keskinäistä kytkeytyvyys ja yhteys Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Myös vanhojen luonnonsuojeluohjelmien ja kaavojen suojelukohteiden toteutus jatkuu vielä.

Kaakkois-Suomi on luonnonolosuhteiltaan monipuolinen, merkittävimmät luonnon suuralueet ovat itäisen Suomenlahden merialue saaristo- ja rannikkovyöhykkeineen, Salpausselkien harjut, Repoveden metsä- ja kallioalueet, Kymijoki sekä eteläinen Saimaa. Eliölajisto on pääosin eteläiselle Suomelle tyypillinen. Monissa ryhmissä näkyy kuitenkin itäinen vaikutus. Hyönteislajisto on erityisen rikasta suotuisan ilmaston ja maantieteellisen sijainnin vuoksi. Alueella esiintyy sekä eteläistä rehevien elinympäristöjen että itäistä mantereisten, kuivien ja lämpimien alueiden lajistoa. Tärkeimpiä suojelukohteitamme ovat itäisen Suomenlahden, Valkmusan ja Repoveden kansallispuistot, rannikon lintuvedet, Kymijoki sekä Saimaan selkävesien saaristo.


Uppdaterad