Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Illustrationsbild

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Luonnonsuojelu - Keski-Suomi

Keski-Suomi on metsien, järvien ja soiden maakunta.

Tutustu Keski-Suomen luonnonsuojeluaiheisiin ymparisto.fi-verkkopalvelussa.
Linkit  löytyvät oikealta, alueelliset linkit, muualla verkossa.

Keski-Suomessa kohtaa kolme maisemamaakuntaa: Suomenselkä, Itäinen Järvi-Suomi sekä Hämeen viljely- ja järvimaa.

Keski-Suomen maakunnallisessa maisemaselvityksessä on tarkennettu perusmaisemamaakuntajakoa kuvaamalla niitä pienempien maisemallisten osa-alueiden piirteitä ja kehittymistä. Selvitys antaa perustietoa keskisuomalaisen maiseman ominaispiirteistä ja auttaa myös kulttuurimaisemien arvottamisessa.

 


Uppdaterad

Regionala länkar

MUUALLA VERKOSSA