Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Vandrarna i nationalparken.

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Naturvård - Nyland

ELY-centralen i Nyland tryggar naturens mångfald genom att utveckla nätverket av skyddsområden samt genom att skydda värdefulla naturtyper och hotade organismarter i Nyland.

I Nyland hotas naturens mångfald särskild av förändringar i användningen av skogar och lantbruksmiljöer, men även byggandet utgör ett betydande hot. Under de närmaste åren ligger tyngdpunkten i vårt arbete på att genomföra Handlingsplanen för mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO), som bygger på frivillighet.

De viktigaste naturvärdena i Nyland har anknytning till en mångsidig natur och en stor mängd växt- och djurarter. Kusten, havsområdet och vattendragen utgör en värdefull del av Nylands natur.

Mer information om naturvården finns i webbtjänsten miljo.fi


Uppdaterad

Regionala länkar

OIKOPOLUT

Asiantuntijat Etelä-Savon ELY-keskuksessa:

Saimaanorppa-aineistoa

Talviaikainen liikkuminen -esitteet:

Kesäaikainen liikkuminen -esitteet:

Tiedotteet:

MUUALLA VERKOSSA