Specialtransporter 

En transport behöver specialtransporttillstånd om den överskrider de allmänt tillåtna mått- och/eller massagränserna för normal trafik. Typiska specialtransporter är transport av odelade föremål, t.ex. maskiner, element, byggnader, lyftkranar och stora produkter. Specialtransporter kommer i fråga om ett odelat föremål inte med rimliga kostnader eller utan att orsaka risk för skada kan delas på flera transporter. Närmare information om mått- och massagränserna finns i sidans högra spalt.

Ett fordon eller en fordonskombination som registrerats i ett EU- eller EES-land behöver tillstånd för specialtransport om de fria måttgränserna överskrids och/eller axel-, boggi- eller totalmassagränserna för normal trafik överskrids.

Ett fordon eller en fordonskombination som registrerats i ett annat land behöver tillstånd för specialtransport om de fria måttgränserna för normal trafik överskrids och/eller axel-, boggi- eller totalmassagränserna överskrids.

För överstora massatransporter kan man bevilja tillstånd för specialtransport endast inom de gränser för massorna som antecknats i fordonets eller fordonskombinationens register eller kopplingsintyg. Den överstora massan får inte uppstå genom att två eller flera odelad föremål transporteras med samma transport.

NTM-centralen i Birkaland beviljar alla tillstånd för specialtransporter i Finland med undantag för Åland.

Illustrationsbild

Olika specialtransporttillstånd

Det finns två typer av specialtransporttillstånd: tillstånd för en viss rutt och för ett ruttnätverk. Tillstånd för en viss rutt beviljas för sträckan mellan den start- och slutpunkt som anges i ansökan.  Rutten beskrivs med hjälp av vägnummer och namn på orter och anslutningar. Rutten gäller bara i den angivna riktningen.

I tillståndet för ett ruttnätverk definieras de vägar och/eller områden på vilka man får köra med tillståndet, samt de begränsningar som gäller på dessa.  I ruttnätverket anges också höjdbegränsningar och de broar som man inte får köra över.

Ansöka om specialtransporttillstånd

Du ansöker om specialtransporttillstånd skriftligt genom att skicka ansökningsblanketten eller en fritt formulerad ansökan per e-post, fax eller post till NTM-centralen i Birkaland. Ansökningsblanketten och kontaktuppgifterna finns i spalten till höger. 

Kontaktpersonens telefonnummer ska anges i ansökan, eftersom det vid handläggningen av ansökan ofta behövs närmare information om transporten.  När du ansöker om att förnya ett tillstånd för rutt eller ruttnätverk bör du ange det gamla tillståndets nummer eller skicka med en kopia av det gamla tillståndet.

Det tar cirka fyra arbetsdagar att få ett specialtransporttillstånd. Om tillståndet omfattar flera rutter kan handläggningen av det ta längre tid. Handläggningstiden för tillstånd för mycket tunga transporter är längre, de behandlas vanligtvis inom en vecka.

REGIONAL INFORMATION

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.