Livsmedelstillsyn

NTM-centralen sköter Livsmedelsverket regionala tillsyner. Syftet med Livsmedelsverkets verksamhet är att trygga livsmedelssäkerheten, främja djurens hälsa och välfärd, sörja för förutsättningarna för växt- och djurproduktionen samt växthälsan.

NTM-centralens tillsyn inbegriper

  • ekologiska produkter
  • foder
  • saluföring av vegetabilier
  • frön
  • gödselfabrikat
  • märkning och registrering av djur
  • växtkontroll.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Elintarvikevalvonta - Häme

Suurin osa elintarvikevalvonnasta tapahtuu kunnan toimesta. Kunnallisia elintarvikevalvontaviranomaisia ovat eläinlääkäri, terveystarkastaja tai muu kunnallinen elintarvikevalvoja.
Teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten valvonnasta ja lihantarkastuksesta vastaa Ruokavirasto.

Lisätietoa valvonnasta ELY-keskuksessa


Uppdaterad