Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ympäristön hyvän tilan edistäminen jatkui vuonna 2022 mm. vihreää siirtymää edistämällä sekä luontokadon ehkäisyllä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksessa tehtiin monin eri tavoin työtä Pirkanmaan ympäristön ja pirkanmaalaisten hyväksi. Viime vuonna painottuivat erityisesti vihreän siirtymän ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä ilmastonmuutokseen liittyvät tehtävät. 

Vihreä siirtymä ja kestävyysmurros ovat olleet vahvasti osana viime vuoden toimintaa. Vihreä siirtymä nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin, ja useat vihreän siirtymän kannalta merkittävät investoinnit tarvitsevat toteutuakseen monen eri toimijan välistä yhteistyötä. 

Uusia vihreän siirtymän hankkeita käynnistyi viime vuonna myös Pirkanmaalla. ELY-keskuksen tehtävänä on sujuvoittaa vihreän siirtymän hankkeita ja auttaa toimijoita tunnistamaan niihin liittyvät ympäristölliset menettelyt.  

- Meillä on laajaa osaamista ja kokemusta erilaisten toimintojen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista, ja vihreän siirtymän edistämisessä tämä asiantuntemus on erityisen tärkeää, painottaa johtaja Mari Rajala Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Vihreä siirtymä on näkynyt työssämme eri hankkeiden lisäksi myös kansalaisten innokkuutena luopua pientalojen öljy- ja maakaasulämmityksestä ja siirtyä korvaaviin lämmitysmuotoihin. Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämiä avustuksia energiamuodon vaihtoon myönnettiin vuonna 2022 yhteensä yli 12 000 hakijalle. 

Tietoa ilmastotyön tueksi 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ovat vahvasti toimintaa poikkileikkaavia teemoja, jotka ovat osa lähes kaikkia perustehtäviämme. Näiden lisäksi mm. tuotamme tietoa muiden toimijoiden käyttöön.

- Pirkanmaan ELY-keskus laati Pirkanmaan ilmastofoorumin tuella kansallisestikin ensimmäisen maakunnallisen päästövähennyspolun. Viime vuonna valmistui myös Pirkanmaan hiilineutraalit vyöhykkeet -selvitys, joka auttaa kuntia omien ilmastosuunnitelmien laatimisessa paikkatietoa hyödyntäen, Rajala kertoo. 

Luonnon monimuotoisuutta edistettiin useissa hankkeissa

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon ehkäisy olivat yksi tärkeimmistä toiminnan painopisteistä. Kesällä 2022 valmistuneen Pirkanmaan LUMO -luonnon monimuotoisuusohjelman tavoitteita edistettiin mm. tarkempien toimenpiteiden suunnittelulla ja yhteistyökumppaniverkoston kokoamisella. Helmi-elinympäristöohjelmassa suojeltiin ja ennallistettiin mm. pien- ja lintuvesiä sekä kunnostettiin uhanalaisia perinnebiotooppeja. 

- Näiden suunnitelmien ja selvitysten kautta edistämme omalta osaltamme luonnon monimuotoisuutta Pirkanmaalla, mutta keskeistä luontokadon ehkäisemiseksi on saada tähän työhön mahdollisimman laaja joukko mukaan, kannustaa Rajala. 

Uusia luonnonsuojelualueita perustettiin ja hankittiin Pirkanmaalla yhteensä noin 791 hehtaaria, joista metsien suojeluun kohdennettuja METSO-alueita oli noin 602 hehtaaria ja Helmi-elinympäristöohjelman perusteella suojeltuja soita noin 80 hehtaaria. Suojelukorvausten ja kauppahintojen yhteisarvo oli noin 5,6 miljoonaa. 

Ympäristöavustuksia vesien- ja rakennusperinnön hoitoon 673 000 euroa

Vuonna 2022 jatkui pitkäjänteinen työ vesien tilan ja tulvariskien hallinnan parantamiseksi, kun suunnitelmien toimeenpanot kaudelle 2022-2027 käynnistyivät. Vesienhoidon ja tulvariskien toimenpitein tavoitellaan niin pinta- kuin pohjavesien hyvää tilaa sekä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien vähentämistä. ELY-keskus tuki vesistöjen käyttöä ja tilaa parantavia hankkeita yhteensä 452 000 eurolla. Viime vuonna toimintansa aloittanut, Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto, Pirkkavedet, järjesti ensimmäisenä toimintavuotenaan kaikkiaan seitsemän tilaisuutta vesienhoidosta kiinnostuneille.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla eteni suunnitellusti.  Avustuksia arvokkaan rakennusperinnön hoitoon myönnettiin 46 kohteelle yhteensä 221 000 euroa. 

Ympäristövalvonnalla, erityisesti tarkastustoimintaan panostamalla, ehkäistään ympäristön pilaantumista. Pirkanmaan ELY-keskuksen valvonnassa olevia ympäristölupavelvollisia laitoksia oli vuonna 2022 noin 280. Valvontaohjelman mukaisia tarkastuskäyntejä näille laitoksille tehtiin yhteensä 78 kpl. 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu palvelee koko maata

Ympäristöasiat kiinnostavat kansalaisia, ja tämä näkyy myös Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnalliseen ympäristöasiakkaiden asiakaspalvelukeskukseen tulevien yhteydenottojen määrässä. Viime vuonna asiakaspalvelukeskus hoiti liki 27 000 yhteydenottoa. Näistä yhteydenotoista valtaosa tuli puhelimitse, mutta asiakkaita palvellaan laajalti myös muissa palvelukanavissa.  

- Vaikka yhteydenotot ovat kasvaneet vuosi vuodelta, olemme silti pystyneet pitämään asiakkailta saadun palautteen perusteella palvelutasomme hyvänä, ja tähän haluamme edelleenkin panostaa, Rajala lupaa. 

Jätehuollossa ja maaperän kunnostamisessa testattiin uusia käytäntöjä

Pirkanmaalla ohjataan ja valvotaan valtakunnallisesti jätehuollon tuottajavastuuta, johon perustuu merkittävä osa koko suomalaista jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmää. Jätehuollon tuottajavastuussa on panostettu tiedonhallintaan kehittämällä asiakkuusjärjestelmää sekä tietoalustan hyödyntämistä autonosien uudelleenkäytön lisäämiseksi.

Vuonna 2022 valmisteltiin etäkaupan valvontaa ja luotiin yhteistyöverkostoa muiden EU-maiden viranomaisten välillä. Jätelain muutosten myötä tuottajavastuu laajeni uusiin tuoteryhmiin, kuten muovisiin kalastusvälineisiin sekä tupakkatuotteisiin. Myös nykyinen pienten yritysten poikkeus pakkausten tuottajavastuusta poistuu, joten tuottajavastuun piiriin tulee noin 30 000 uutta tuottajaa. Valvonnassa keskityttiin tuottajien velvollisuuteen liittyä tuottajayhteisöihin, tuottajille ja tuottajayhteisöille säädetyn omavalvontasuunnitelman toteuttamiseen sekä vapaamatkustajavalvonnan kehittämiseen. Pirkanmaan ELY-keskus osallistui merkittävällä panoksella myös lainsäädännön kehittämiseen.  

Jätelain mukaiset uudet, laajapohjaiset yhteistyöryhmät eteläisen ja läntisen Suomen alueilla aloittivat toimintansa.

Valtakunnallisessa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamassa Maaperä kuntoon -ohjelmassa selvitettiin maaperän tilaa 35 kohteessa ja kaikkiaan viiden kohteen puhdistus valmistui vuoden 2022 aikana. Maaperän tilan selvittämiseen myönnettiin avustusta 14 hankkeelle ja puhdistamiseen kymmenelle hankkeelle. Kaivannaisjätealueilla oli koko maassa käynnissä kolme selvittämis- sekä neljä seurantahanketta. Lisäksi saatiin valmiiksi Ylöjärven Haverin kunnostamishanke. Kehittämishankkeissa muun muassa testattiin metallipitoisen valumaveden käsittelyä vanhassa kaivoskohteessa sekä selvitettiin kestävän kunnostamisen parhaita käytäntöjä.

Lisätietoja

Johtaja Mari Rajala, puhelin 0295 036 373

Sähköposti on muotoa [email protected]