Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ohje TE-palvelun palveluntuottajille poikkeustilanteessa 8.5.2020 (Pohjois-Savo)
 

Pohjois-Savon ELY-keskus suhtautuu Covid-19 -virukseen (Koronavirukseen) vakavasti ja
ymmärrämme vastuumme työntekijöidemme, asiakkaidemme, palveluntuottajien ja
yhteistyökumppaneiden terveyden kannalta.


Tällä ohjeella Pohjois-Savon ELY-keskus päivittää 14.3.2020 antamaansa toimintaohjetta,
joka koskee ELY-keskuksen hankkimia ja yhteistyössä Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa
toteuttamia ostopalveluita.


Seuraavassa käydään läpi pääperiaatteet työvoimakoulutuksen ja valmennuspalveluiden
toteuttamisesta Valtioneuvoston 4.5.2020 poikkeustilanteesta antamat ohjeet huomioiden.
Valtioneuvoston 4.5.2020 antamiin suosituksiin sisältyi etätyön jatkaminen toistaiseksi.
Tähän viitaten asiakkaita palvellaan pääsääntöi sesti puhelinta, sähköpostia tai
muita etäohjauksen välineitä käyttäen heinäkuun loppuun asti. 14.5.2020 alkaen asiakkaita
voidaan kuitenkin palvella ja tavata etäohjauksen ohella myös kasvokkain, jos asiakkaan
tilanne sitä vaatii. Näissä tilanteissa toimitaan suositusten mukaisten toimintaohjeiden
mukaisesti.


ELY-keskus tarkentaa toimintaohjeita edelleen tarvittaessa. Tämän ohjeen lisäksi tulee
huomioida muiden viranomaisten valtakunnalliset palvelujen toteuttamista koskevat ohjeet.
Tämä toimintaohje on laadittu noudattaen Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaiseman
Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi - raportin
rajoituksia ja suosituksia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä Terveyden ja
hyvinvointilaitoksen kanssa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille antamaa ohjetta
(https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.
pdf) sekä muita viranomaisten antamia ohjeita.


Koulutus- ja valmennuspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti etä-/verkkovalmennuksina
heinäkuun loppuun asti

Työvoimakoulutukset ja valmennuspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti etä-
/verkkovalmennuksina heinäkuun loppuun asti. Muuna kuin etä-/verkkovalmennuksina
toteutettavat valmennukset sovitaan erikseen palveluntuottajien kanssa

Koulutukset ja palvelut tulisi kyetä järjestämään siten, että mahdollisimman monella
asiakkaalla on mahdollisuus palveluun osallistua, eikä esim. teknisten laitteiden puuttuminen
tai niiden käyttöosaaminen estäisi palveluun osallistumista.


Työvoimakoulutuksissa, joiden opetussisällöissä etätoteutus ei ole mahdollinen, voidaan
opetus järjestää lähiopetuksena edellyttäen, että opetusjärjestelyt ovat Tartuntatautilain
mukaiset. Opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin
lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia
opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin. Opetus- ja
ohjausjärjestelyissä on huomioitava myös ne oppilaat ja opiskelijat, jotka eivät pysty
opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai
verkkoyhteyksiä. Heidän osaltaan voi olla perusteltua jatkaa lähiopetusta ottaen huomioon
tarvittavat tila- ja hygieniajärjestelyt. ELY-keskus noudattaa näillä ohjeillaan Valtioneuvoston
4.5.2020 antamia suosituksia.


Työssäoppimisjaksot voidaan toteuttaa sovitulla tavalla, mikäli se työssäoppimispaikan
osalta on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Työssäoppimisjakson toteuttamisen osalta
tulee sopia palveluntuottajan ja työssäoppimispaikan kesken. Työpaikalla järjestettävää
koulutusta suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen
järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. Mikäli
työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla
järjestettävää koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.
VOS-rahoitteisen työvoimakoulutuksen osalta noudatetaan Valtioneuvoston 4.5.2020
antamia ohjeita sekä opetushallinnon antamia ohjeita.


Mikäli koulutuksen toteutus ei onnistu suunnitellulla aikataululla, on koulutuksen järjestäjän
oltava yhteydessä ELY-keskukseen, jolloin on mahdollista sopia esim. koulutuksen
jaksottamisesta tai keskeyttämisestä.


Mikäli palvelua tai koulutusta ei pystytä järjestämään yksittäiselle asiakkaalle etänä
(etätehtävinä, itseopiskeluna, tallenteilla, etäverkkoyhteyksillä, oppimisalustoilla,
sähköpostilla, puhelimitse jne.) eikä ole mahdollista järjestää palvelua tai koulutusta muulla
tavoin, tulee palveluntuottajan ilmoittaa asiasta TE-toimistolle (hankintasopimuksessa
mainittu yhdyshenkilö). Tarvittaessa asiakkaan palvelu keskeytetään, jos asiakas ei
tosiasiallisesti pysty palveluun em. haasteista johtuen osallistumaan.


Jos palveluntuottaja katsoo, että poikkeustilanne estää palvelun toteuttamisen kokonaan, on
ELY-keskukselle pystyttävä osoittamaan, millä konkreettisella tavalla tilanne estää
sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen.


Palvelun laskutus- ja maksuehdot poikkeustilanteessa

Koulutus- ja valmennuspalveluitten laskutus- ja maksuehdot on määritelty palvelukohtaisissa
hankintasopimuksissa. Poikkeustilanteessa palvelun tai koulutuksen toteutus etäopintoina ja
-opetuksena rinnastetaan toteuttamistavaltaan sopimuksenmukaisena, vaikka palvelulta
normaalitilanteessa edellytettäisiinkin esim. kasvokkain toteutettavaa palvelua (tai sen
osuutta) tai läsnäolopäiviä, ja etäpäivät olisivat kiellettyjä. Palvelun sisältöön toteutustapa ei
kuitenkaan saa vaikuttaa, vaan palvelu toteutetaan muuten sopimuksessa määritellyllä tavalla siten kuin etäopetus sen käytännössä mahdollistaa. Tarvittaessa ELY-keskuksen
sopimusyhteyshenkilö ohjeistaa asiassa tarkemmin.


Mikäli palvelun aloittamisen siirtymisestä aiheutuu todennettavia kustannuksia, voidaan
nämä laskuttaa osana palvelun tuottamisen laskuttamista.


Asiakasohjaus ja opiskelijavalinnat poikkeustilanteessa

Koronavirustilanteen vuoksi alkaneita, haussa tai asiakasohjauksen piirissä olevia TEtoimiston
ostopalveluita tai -koulutuksia ei peruta. Tarvittaessa palveluita voidaan siirtää tai
perua ELY-keskuksen ja palveluntuottajan yhteisen arvion jälkeen, mikäli asiakasohjauksen
tai palveluun hakeutumisen volyymi tätä edellyttää. Suunnitteilla olevien palvelujen tai
koulutuksien aloituksien osalta voidaan tarvittaessa ennakoida tilannetta ja esim. myöhentää
aloitusajankohtaa.


Uusien asiakkaiden ohjaaminen palveluihin jatkuu siinä määrin ja niiden asiakasryhmien
osalta, joiden kanssa ohjaus onnistuu ilman kasvokkaista tapaamista. Poikkeusajan
toiminnasta sovitaan tarvittaessa erikseen palveluntuottajien kanssa.
Opiskelijavalinnat koulutuksiin suoritetaan hakemusten perusteella, pääsääntöisesti
etäyhteyksiä hyödyntäen tai puhelimitse.


Asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta tai keskeyttää palvelun
poikkeustilanteessa

COVID-19 -virukseen (Koronavirukseen) sairastuminen ei lähtökohtaisesti eroa yksittäisen
työnhakijan näkökulmasta muista työnhakijan sairastumiseen liittyvistä tilanteista sen osalta,
kuinka asiat ratkaistaan työttömyysturvalain (1290/2002), annetun ohjeistuksen ja
vakiintuneen soveltamiskäytännön perusteella. TE-toimiston käyttöön hankitut JTYP-lain
mukaiset ostopalvelut tai niihin kohtuullisesti verrattavat ostopalvelut ovat lähtökohtaisesti
asiakkaalle velvoittavia työttömyysturvalain perusteella.


Palvelun aloittamatta jättämisiä, poissaoloja ja keskeyttämisiä varten on olemassa
menettelytapaohjeet, joita noudatetaan myös nykytilanteessa. Asiakkaalla voidaan katsoa
olleen pätevä syy menettelyynsä, jos hänen menettelynsä johtuu TE-toimiston,
palvelun järjestäjän tai terveydenhuoltoviranomaisten antaman ohjeistuksen
noudattamisesta.


Hyväksyttäviä syitä palvelusta poissaololle tai sovittujen tehtävien tekemättä jättämiselle ovat
oma työkyvyttömyys, alle 10 v. sairaan lapsen hoitaminen (kuitenkin kerrallaan enintään 4
työpäivän ajan), työhaastattelu tai siihen rinnastettava poissaolo sekä julkisen
luottamustoimen hoitaminen (tarkemmin työttömyysturvalain 10 luvun 3 §:ssä). Palvelusta
poissaolon tai esimerkiksi sairaalassa tapahtuvan hoidon ajalta toimivalta kuuluu
työttömyysetuuden maksajille, jotka antavat tarvittaessa lisätietoja omien
asiointikanaviensa kautta.


Jos asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta (esimerkiksi karanteenin
tai eristyksen takia) tai keskeyttää palvelun, tulee palveluntuottajan tämän ohjeen
voimassa olon aikana ilmoittaa näistä viipymättä TE-toimistolle (hankintasopimuksessa
mainittu yhdyshenkilö). Asialla voi olla merkitystä työnhakijan oikeuteen saada
työttömyysetuutta, koska palvelusta poissaolon ajalta etuutta maksetaan työttömyysturvalain
10 luvun 3 §:n perusteella vain rajoitetusti. Palveluntuottajan ilmoituksen perusteella TEtoimistolla
on mahdollisuus harkita palvelun keskeyttämistä poikkeuksellisen tilanteen vuoksi
ja asiakkaan etuusoikeuden säilymiseksi.

Muuta huomioitavaa

Palveluntuottajan tulee opastaa asiakkaita tutustumaan edellä mainittuihin ohjeisiin ja
tarvittaessa käytävä ohjeita yhdessä läpi asiakkaiden kanssa. Vieraskielisten asiakkaiden
osalta sovellettavaa tiedotusmateriaalia eri kielillä on esimerkiksi THL:n sivuilla. Mikäli
palvelun osallistuvissa ryhmissä tai asiakkailla on todettu koronavirustartuntoja tai -
altistuksia, palveluntuottajan on viipymättä ilmoitettava asiasta myös ELY-keskukselle.

Liite: Ohje kirje TE-palveluiden palveluntuottajille (pdf)

Edellinen 14.3.2020 ohje TE-palvelun tuottajille (uutinen 20.3.2020)

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Yksikön päällikkö Jan Blomberg, puh. 0295 026 552, jan.blomberg(at)ely-keskus.fiYlitarkastaja Minna Koljonen, puh. 0295 026 584, minna.koljonen(at)ely-keskus.fi