Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ohje TE-palveluntuottajille poikkeustilanteessa (Pohjois-Savo)

Saatteeksi

Pohjois-Savon ELY-keskus suhtautuu Covid-19 -virukseen (Koronavirukseen) vakavasti ja ymmärrämme vastuumme työntekijöidemme, asiakkaidemme, palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden terveyden kannalta. 

Tämä ohjeistus koskee Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankkimia ja yhteistyössä Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa toteuttamia ostopalveluita. Tätä ohjeistusta tullaan tarvittaessa päivittämään, mikäli tilanne tai muu viranomaisohjeistus sitä edellyttää.  Mikäli Covid-19 (Koronavirus) aiheuttaa laajempia muutoksia TE-toimiston palveluihin tai niihin osallistumiseen, asiasta tiedotetaan erikseen.

Palvelun järjestäminen poikkeustilanteessa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen TE-toimiston käyttöön hankkimat ostopalvelut ovat sisällöltään ja toteuttamismalliltaan toisistaan poikkeavia. Osassa työvoimakoulutuksia tai valmennuspalveluita pääasiallinen ja palveluntuottajaa velvoittava tapa toteuttaa palvelu on kasvokkain ja ryhmämuotoisena tapahtuva palvelu, kun taas osa palveluista on toteuttamismuodoltaan väljempää.

Alkaneiden tai alkavien yksilö- ja ryhmämuotoisten valmennus- tai koulutuspalveluiden toteuttamistavaksi Pohjois-Savon ELY-keskus suosittelee seuraavaa:

  • maaliskuussa ja huhtikuun alussa aloitettavaksi suunniteltuja valmennus- ja koulutuspalveluita siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhempään ajankohtaan
  • maanantaista 16.3.2020 alkaen valmennus- ja koulutuspalvelut toteutetaan etäopiskeluna ja -opetuksena toistaiseksi (kuitenkin enintään 31.5.2020 saakka).

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa ELY-keskuksen sopimusyhteyshenkilölle, mikäli em. suositus otetaan käyttöön, jotta hankkija ja palveluntuottaja voivat sopia mm. palvelun laskutukseen tai raportointiin tai palvelun siirtoon liittyvistä menettelyistä.

Palvelu tulisi kyetä järjestämään siten, että mahdollisimman monella asiakkaalla on mahdollisuus palveluun osallistua, eikä esim. teknisten laitteiden puuttuminen estäisi palveluun osallistumista. Jos palveluntuottajalla on tekninen mahdollisuus toteuttaa ryhmävalmennus verkkoympäristössä videon välityksellä, ja jos palveluntuottaja huolehtii, että jokaisella asiakkaalla on tekninen mahdollisuus osallistua videon välityksellä, voi ryhmävalmennuksen toteuttaa näin.

Työvoimakoulutuksen opintojen ja työssäoppimisen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon poikkeustilanne. Työssäoppimispaikkoja voi olla vaikea toteuttaa työpaikoilla lisääntyneen etätyön sekä mahdollisten karanteenien ja sairauspoissaolojen vuoksi. Työvoimakoulutuksen luonne voi asettaa myös esteitä etäopintojen laajamittaiselle käytölle. Mikäli koulutuksen toteutus ei onnistu suunnitellulla aikataululla muuttuneessa tilanteessa, on koulutuksen järjestäjän oltava yhteydessä ELY-keskukseen, jolloin on mahdollista sopia esim. koulutuksen jaksottamisesta tai keskeyttämisestä.

Mikäli palvelua tai koulutusta ei pystytä järjestämään yksittäiselle asiakkaalle etänä (etätehtävinä, itseopiskeluna, tallenteilla, etäverkkoyhteyksillä, oppimisalustoilla, sähköpostilla, puhelimitse jne.), palveluntuottajan tulee ilmoittaa asiasta TE-toimistolle (hankintasopimuksessa mainittu yhdyshenkilö). Tarvittaessa asiakkaan palvelu keskeytetään, jos asiakas ei tosiasiallisesti pysty palveluun em. haasteista johtuen osallistumaan.

Jos palveluntuottaja katsoo, että poikkeustilanne estää palvelun toteuttamisen kokonaan, on ELY-keskukselle pystyttävä osoittamaan, millä konkreettisella tavalla tilanne estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen.

Palvelun laskutus- ja maksuehdot poikkeustilanteessa

Koulutus- ja valmennuspalveluitten laskutus- ja maksuehdot on määritelty palvelukohtaisissa hankintasopimuksissa. Poikkeustilanteessa palvelun tai koulutuksen toteutus etäopintoina ja -opetuksena rinnastetaan toteuttamistavaltaan sopimuksenmukaisena, vaikka palvelulta normaalitilanteessa edellytettäisiinkin esim. kasvokkain toteutettavaa palvelua (tai sen osuutta) tai läsnäolopäiviä, ja etäpäivät olisivat kiellettyjä. Palvelun sisältöön toteutustapa ei kuitenkaan saa vaikuttaa, vaan palvelu toteutetaan muuten sopimuksessa määritellyllä tavalla siten kuin etäopetus sen käytännössä mahdollistaa. Tarvittaessa ELY-keskuksen sopimusyhteyshenkilö ohjeistaa asiassa tarkemmin.

Mikäli palvelun aloittamisen siirtymisestä aiheutuu todennettavia kustannuksia, voidaan nämä laskuttaa osana palvelun tuottamisen laskuttamista.  

Asiakasohjaus poikkeustilanteessa

Koronavirustilanteen vuoksi alkaneita, haussa tai asiakasohjauksen piirissä olevia TE-toimiston ostopalveluita tai -koulutuksia ei toistaiseksi peruta. Tarvittaessa palveluita voidaan siirtää tai perua ELY-keskuksen ja palveluntuottajan yhteisen arvion jälkeen, mikäli asiakasohjauksen tai palveluun hakeutumisen volyymi tätä edellyttää. Suunnitteilla olevien palvelujen tai koulutuksien aloituksien osalta voidaan tarvittaessa ennakoida tilannetta ja esim. myöhentää aloitusajankohtaa.

Asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta tai keskeyttää palvelun poikkeustilanteessa

COVID-19 -virukseen (Koronavirukseen) sairastuminen ei lähtökohtaisesti eroa yksittäisen työnhakijan näkökulmasta muista työnhakijan sairastumiseen liittyvistä tilanteista sen osalta, kuinka asiat ratkaistaan työttömyysturvalain (1290/2002), annetun ohjeistuksen ja vakiintuneen soveltamiskäytännön perusteella. TE-toimiston käyttöön hankitut JTYP-lain mukaiset ostopalvelut tai niihin kohtuullisesti verrattavat ostopalvelut ovat lähtökohtaisesti asiakkaalle velvoittavia työttömyysturvalain perusteella.

Palvelun aloittamatta jättämisiä, poissaoloja ja keskeyttämisiä varten on olemassa menettelytapaohjeet, joita noudatetaan myös nykytilanteessa. Asiakkaalla voidaan katsoa olleen pätevä syy menettelyynsä, jos hänen menettelynsä johtuu TE-toimiston, palvelun järjestäjän tai terveydenhuoltoviranomaisten antaman ohjeistuksen noudattamisesta.

Hyväksyttäviä syitä palvelusta poissaololle tai sovittujen tehtävien tekemättä jättämiselle ovat oma työkyvyttömyys, alle 10 v. sairaan lapsen hoitaminen (kuitenkin kerrallaan enintään 4 työpäivän ajan), työhaastattelu tai siihen rinnastettava poissaolo sekä julkisen luottamustoimen hoitaminen (tarkemmin työttömyysturvalain 10 luvun 3 §:ssä). Palvelusta poissaolon tai esimerkiksi sairaalassa tapahtuvan hoidon ajalta toimivalta kuuluu työttömyysetuuden maksajille, jotka antavat tarvittaessa lisätietoja omien asiointikanaviensa kautta.

Jos asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta (esimerkiksi karanteenin tai eristyksen takia) tai keskeyttää palvelun, tulee palveluntuottajan tämän ohjeen voimassa olon aikana ilmoittaa näistä viipymättä TE-toimistolle (hankintasopimuksessa mainittu yhdyshenkilö). Asialla voi olla merkitystä työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta, koska palvelusta poissaolon ajalta etuutta maksetaan työttömyysturvalain 10 luvun 3 §:n perusteella vain rajoitetusti. Palveluntuottajan ilmoituksen perusteella TE-toimistolla on mahdollisuus harkita palvelun keskeyttämistä poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ja asiakkaan etuusoikeuden säilymiseksi.

Koronavirusinfektiota koskevia yleisiä ohjeita THL:n sivuilta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan COVID-19 –virus (koronavirus) tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.  

THL:n tai TTL:n sivuilta löytyvät myös mm. seuraavat ohjeet

Muuta ohjeistusta

Palveluntuottajan tulee opastaa asiakkaita tutustumaan edellä mainittuihin ohjeisiin ja tarvittaessa käytävä ohjeita yhdessä läpi asiakkaiden kanssa. Vieraskielisten asiakkaiden osalta sovellettavaa tiedotusmateriaalia eri kielillä on esimerkiksi em. THL:n ja WHO:n sivuilla. Mikäli palvelun osallistuvissa ryhmissä tai asiakkailla on todettu ,

Muita huomioitavia asioita

Lisäksi pyydetään huomioimaan TE-palvelujen tiedote henkilöasiakkaille: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-03-13-1/index.html sekä muut ajankohtaiset tiedotteet.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Yksikön päällikkö Jan Blomberg, puh. 0295 026 552, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Minna Koljonen, puh. 0295 026 584, minna.koljonen(at)ely-keskus.fi