Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Laki ja asetus kustannustuesta vahvistettu

Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Jotta yritys voi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi. Tuen piirissä olevia toimialoja on 368. Yritykset saavat Valtiokonttorista tarkemmat ohjeet hakemiseen.

Tasavallan presidentti vahvisti lain ja valtioneuvosto antoi tukea koskevan asetuksen 26.6.2020. Laki tulee voimaan 1.7.2020 ja yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista 7.7.2020 alkaen.

Tuen edellytyksenä sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon lasku

Lain ja asetuksen mukaan kustannustuen tarkemmat ehdot ovat seuraavat:

  • Kustannustuen ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, on lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
  • Tukeen oikeutettuja toimialoja on 368, jotka on lueteltu valtioneuvoston asetuksen liitteessä.  Luokituksena on käytetty Tilastokeskuksen vahvistamaa kansallista toimialaluokitusta, jota käytetään yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. Toimialaluokituksen määrittelyt perustuvat toiminnalle tyypillisiin tuotantopanoksiin, tuotantoprosesseihin sekä tuotettuihin tavaroihin ja palveluihin. Yhden yhtiön toimialoja on yhdistetty suurempiin toimialakokonaisuuksiin.
  • Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
  • Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrataan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
  • Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e. Alle 2000 euron tukea ei makseta, sillä näin matalalla tuella ei ole merkitystä konkurssien estämiseksi. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.
  • Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. 
  • Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.
  • Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.
  • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys on jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti. Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.

Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista 7.7. alkaen

Kustannustuen hakeminen alkaa 7.7.2020 ja hakemus tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Valtiokonttori tekee tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.

Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin nettisivuillaan.

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote, Laki ja asetus kustannustuesta vahvistettu: tuen piirissä 368 toimialaa, 26.6.2020

Valtionkonttorin tiedote, Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien, 26.6.2020