Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajennuksen YVA-selostuksesta (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen perustellun päätelmän Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentamishankkeesta.

Jätekeskuksen toiminnan laajentamisen eri vaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia on arvioitu ja vertailtu vuosien 2019–2020 aikana vireillä olleessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Päätelmä on laadittu aiemmin nähtävillä olleen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ELY-keskuksen oman lisätarkastelun pohjalta.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeen YVA-selostus on laadultaan hyvätasoinen. Selostuksessa on kattavasti ja yksityiskohtaisesti kuvattu hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen ennakoitavissa olevat ympäristövaikutukset. Tehtyjen arviointien perusteella hankkeen mistään toteuttamisvaihtoehdosta ei ennakolta arvioiden voi katsoa aiheutuvan sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien viranomaislupien hakemiselle. Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden näkökulmasta jatkosuunnittelussa ja luvituksessa tulee kuitenkin varmistua valitun toteutusvaihtoehdon asemakaavanmukaisuudesta sekä siitä, että kaatopaikka-alueiden laajentaminen voidaan toteuttaa kaatopaikka-asetuksen vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Lisäksi ELY-keskus toteaa, että jätekeskuksen sijaintipaikka ja yhteisvaikutukset muiden alueen toimintojen kanssa korostavat hankkeen melu- ja ilmanlaatuvaikutusten sekä pohja- ja pintavesivaikutusten huomioimisen tärkeyttä. Näiden vaikutusten rajoittamiseen, hallintaan ja seurantaan tuleekin kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa ja lupamenettelyissä. Konkreettisina ympäristönsuojelutoimenpiteinä ELY-keskus esittää mm. melu-, pöly- ja hajuhaittoja aiheuttavien jätteenkäsittelytoimintojen sijoittamista mahdollisuuksien mukaan halleihin. Lisäksi Fortumin tulisi yhdessä alueen muiden toiminnanharjoittajien kanssa selvittää mahdollisuudet Selluntien päällystämiseen, mikäli toimenpiteellä arvioidaan olevan myönteinen vaikutus alueen ilmanlaatuun. Kuikkalammen suuntaan johdettavien vesien osalta tulisi selvittää mahdollisuus esim. kosteikkopuhdistamon rakentamiseen. Samoin tulisi selvittää mahdollisuudet johtaa Fortumin jätekeskusalueelta peräisin olevat kaatopaikkavedet putkessa Mondi Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi ELY-keskus edellyttää, että kaatopaikkojen sulkemiseen ja niiden jälkihoitoon varaudutaan jo aluetta suunniteltaessa muun muassa riittävin aluevarauksin ja vakuuksin. Tältä osin on tärkeä varmistua myös siitä, että kaatopaikkavesien käsittely voidaan järjestää asianmukaisesti myös sellaisissa tilanteissa, joissa vesiä ei enää voitaisi johtaa Mondi Powerflute Oy:n puhdistamolle.

ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan sekä muut YVA-menettelyn aikana syntyneet asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA

Lisätietoja

Ympäristölakimies Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi