Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Viikonlopun vesisade rikkoi päällysteitä (Varsinais-Suomi)

Teiden hoitourakoitsijoilla oli viikonlopun säiden johdosta kädet täynnä töitä. Viikonlopun aikana hiekoitettiin jäätyneitä teitä, poistettiin sulaneilta teiltä lumisohjoa, puhkottiin lumivalleja, jotta tielle kertynyt vesi saatiin pois, paikattiin sateen aiheuttamia reikiä ja asetettiin teille päällystevauriomerkkejä. Pahimmilla kohdilla jouduttiin alentamaan myös nopeusrajoituksia. Myös tienkäyttäjiltä tuli paljon ilmoituksia Tienkäyttäjän linjalle teiden kunnosta. Pelkästään Raision urakka-alueelta tuli viikonlopun aikana ilmoituksia saman verran kuin normaalisti kuukaudessa. Ongelmat ovat keskittyneet Varsinais-Suomen alueelle, jossa on ollut lauhin sää.   

Vesisade reikiinnytti tiet

Vesisade, nollakeli ja autojen nastarenkaat ovat tuhoisa yhdistelmä teiden päällysteille. Viikonlopun aikana ilmestyi runsaasti uusia reikiä tielle. Osa rei'istä oli vielä petollisesti veden alla näkymättömissä. Reikiä paikattiin heti tuoreeltaan useitakin kertoja kylmällä paikkausmassalla, mutta veden alla olevia reikiä ei pystytä paikkaamaan ennen tien kuivumista. Näille kohdille on asetettu päällystevaurioista varoittavat merkit ja paikoin on myös alennettu nopeusrajoitusta. Viikonloppuna tehdyt kylmäpaikkaukset eivät myöskään pysy hyvin näin märillä keleillä. Kestävämpiä paikkauksia voidaan tehdä valuasfalttimassalla, mutta sitä saadaan aikaisintaan keskiviikkona.

Pahoja reikiä syntyi mm. E18 Turun kehätielle Kauselan eritasoliittymän kohdilla ja Telakkatien risteyksen seutuville, valtatielle 8 Turun päässä, vt 9 leveäkaistatielle ja Kustavintielle (mt 192) Seikelän kiertoliittymästä Mietoisiin asti.

Miten tilanne saadaan hallintaan?

Perusongelma päällysteiden reikiintymisessä on nollan molemmin puolin vaihtelevat sääolosuhteet, jotka ovat tyypillisiä Lounais-Suomessa. Jotta tällaisia säiden aiheuttamia teiden reikiintymisiä ei tulisi, se edellyttäisi teiden uudelleen päällystämistä nykyistä nopeammalla kierrolla. Käytettävissä oleva rahoitus kuitenkin määrittää vuosittaisen päällystysohjelman pituuden. Esim. ensi kesän päällystysohjelma putoaa puoleen viime vuotisesta ja kohteet ovat jo kilpailutuksessa. Tilanne ei tulekaan paranemaan nykyisestä, päinvastoin.   

Tämän hetkisten sääennusteiden mukaan plussakelit jatkuvat tällä viikolla, joten päällysteisiin tulee ilmaantumaan lisää reikiä. Reikiä paikataan sitä mukaa kuin niitä ilmestyy, jos ne eivät ole veden ympäröimänä. Teille asetetaan myös päällystevaurioista varoittavia merkkejä ja tarvittaessa alennetaan nopeusrajoituksia väliaikaisesti. Liikennettä vaarantavista päällystevaurioista, joista ei ole vielä varoitettu päällystevauriomerkillä, kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100.

Reikiä päällysteisiin ilmaantuu tyypillisesti eniten keväisin lumien ja roudan sulaessa. Näin odotetaan käyvän tänäkin keväänä.

Mitä teen, kun päällysteen reikä vaurioitti autoa?

Tienkäyttäjä voi hakea vahingonkorvausta maantiellä sattuneesta vahingosta, joka on aiheutunut tien puutteellisesta kunnossapidosta. Tienkäyttäjä voi saada korvausta, jos tienhoito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Päällystevaurion aiheuttamista vahingoista ei yleensä myönnetä korvauksia, jos päällystevaurioista on etukäteen varoitettu tielläliikkujia varoitusmerkein. Tällöin katsotaan, että tienkäyttäjän on noudatettava liikenteessä erityistä varovaisuutta ja sovitettava ajonopeus sen mukaisesti. 

Vahingonkorvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja on määritetty mahdollisimman tarkasti. Hakemuksesta tulee ilmetä myös tarkka vahinkotapahtuman kuvaus, tapahtumasta aiheutuneet vahingot eriteltyinä sekä euromääräinen korvausvaatimus.

Vahingon sattuessa kannattaa kirjata muistiin tarkka vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja, ottaa valokuvia tapahtumapaikasta, vahingon aiheuttajasta, tiestöstä ja vaurioista sekä soittaa Tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100.

Korvaushakemukset käsitellään keskitetysti Lapin ELY-keskuksessa. Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakijan hakemuksessa esille tuomien seikkojen sekä urakanvalvojalta ja urakoitsijalta pyydettyjen lausuntojen ja muun hankitun selvityksen perusteella. Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 5 - 6 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella. Lisätietoja vahingonkorvauksen hakemisesta löytyy ELY-keskusten verkkosivuilta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vahingonkorvaukset.


Alueellista tietoa