Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kehitysnäkymät vahvistuvat edelleen Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Yritysten kehitysnäkymät ovat viime syksystä parantuneet Etelä-Savossa. Aluekehityksen asiantuntijoiden arvion mukaan elinkeinoelämän kehitys ja työllisyys näyttävät kehittyvän edelleen myönteiseen suuntaan syksyyn ja ensi vuoden kevääseen mennessä. Yritysten kehittämishalukkuus ja kiinnostus rahoi­tuk­seen on kevään aikana noussut ja erilaiset rahoituskyselyt lisääntyneet ELY-keskuksessa. Myös Finnve­rassa hakemus- ja myöntömäärät ovat hienoisessa kasvussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Yritysten liikevaihdon kehitys on Etelä-Savossa ollut hiukan maan keskimääräistä nopeampaa viime vuoden loppupuolelle saakka, ja etenkin teollisuudessa ja vientiyrityksissä kasvu on ollut hyvä. Metsäsektorin kehi­tys ja kehitysnäkymät ovat säilyneet positiivisina: muun muassa puukaupan vire on jatkunut erittäin hyvänä ja vaneri­teol­lisuuden tilanne näyttäytyy vakaana. Teknologiateollisuuden liikevaihto ja vienti on ollut varsin nousujoh­tei­nen ja kehityksen arvioi­daan edelleen jatkuvan myönteisenä.

Rakentaminen on ollut viime vuosina Etelä-Sa­vossa lai­meaa, mutta Mikkelin suurten rakennushankkeiden myötä on nyt päästy parempaan kasvuun. Asuin­ra­kentamisen ja korjausrakentamisen volyymit ovat pienessä kasvussa. Valtatie 5 rakennustyön käyn­nis­tyminen välillä Mikkeli-Juva tuo lisävireyttä rakentamiseen.

Matkailulle ennakoi­daan vilkastuvaa kesää niin perinteisten vanhempien kuin uu­sien matkailukohteiden ja tuotteiden vetovoiman myötä. Keski­eurooppalaisten ja ruotsalaisten matkailijoiden määrä alu­eella on ollut kasvussa. Myös venäläiset matkaili­jat palasivat vuodenvaihteessa alueelle muutamia aiempia vuosia runsaslukuisempina. Mikkelin asuntomes­sujen odotetaan lisäksi tuovan positiivista virettä matkailuun.  

Maatalouden heikko kannattavuus on jatkunut jo useiden vuosien ajan ja se on heijastunut investointeihin. Luomutuotannon kannattavuus on noussut selvästi paremmaksi kuin tavanomaisen maataloustuotannon, ja luomutilojen osuus maatiloista on kasvussa. Luomutuotteiden kysyntä on lisääntynyt ja näkymät eteenpäin ovat hyvät. Myös lähiruokayrityksillä ja -tiloilla on tehdyn kyselyn mukaan noussut investointi­suunnitelmia lähitulevaisuudessa.

Työllisyys paranemassa

Vuodesta 2011 lähtien kasvanut työttömyys on taittunut ja työttömänä oli tammikuussa yli 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden väheneminen näkyy lähes kaikissa ammattiryhmissä, selvimmin miesvaltai­silla aloilla eli rakentamisessa, korjauksessa ja valmistustehtävissä - erityisesti metalli- ja puunjalos­tusteolli­suudessa. Myös pitkäaikaistyöttömyys on alkanut vähentyä ja yhdenjaksoisesti yli vuoden työttö­mänä ollei­den laski vuodentakaisesta 11 %. Nuorten alle 25–vuotiaiden työttömien määrä laski 11 % edellis­vuodesta. Työttömien määrä väheni kaikissa seutukunnissa. Työttömien määrän arvioidaan edelleen vähene­vän seu­raavan puolen vuoden ja vuoden sisällä nykyisestä.

Kehitysnäkymät arvioitiin laajalla asiantuntijajoukolla

Etelä-Savon aluekehitysnäkymiä arvioitiin jälleen ELY-keskuksen johdolla maaliskuussa laajan asiantuntijajou­kon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät-raporttiosiosta. Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2017 -katsaus löytyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelut -sivustolta. Etelä-Savon kehitysnäkymät löytyvät katsauksesta sivulta 189 alkaen.

Linkit:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Marja Aro, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024152


Alueellista tietoa