Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Siilinjärven kaivoksen YVA-arvioinnissa kiinnitettävä huomiota vesistö- ja lähialuevaikutuksiin (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen uusia louhintasuunnitelmia koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Lausunnossaan ELY-keskus korostaa erityisesti vesistövaikutusten sekä louhinnasta aiheutuvien lähialuevaikutusten arvioimisen tärkeyttä meneillään olevassa YVA-menettelyssä.

Muutosten vaikutukset kaivoksen vesistökuormitukseen selvitettävä

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että YVA-menettelyssä keskeistä on arvioida uusista louhoksista, sivukiviläjityksien muutoksista sekä kaivoksen vesienkäsittelyyn tehtävistä muutoksista aiheutuvat vaikutukset. Vaikutustenarvioinnin pohjaksi on huolellisesti selvitettävä ja kuvattava toiminnan nykyiset vaikutukset.  Esimerkiksi vesistökuormituksen osalta on tärkeää, että arvioinnin pohjaksi otetaan mahdollisimman ajantasaiset tiedot Yaran nykyisestä kuormituksesta. Tietojen ajantasaisuudella on merkitystä sen vuoksi, että nykytilaa käytetään arvioinnissa vertailukohtana nyt suunnitelluille uusille toteutusvaihtoehdoille.

Louhinnan vaikutuksia lähialueille painotettava arvioinnissa

Vesistövaikutusten lisäksi on erityisesti selvitettävä toiminnan muutosten vaikutukset kaivoksen lähialueilla. Tämä edellyttää lähivaikutusalueen tunnistamista ja huomioimista arvioinnissa.

Lähivaikutusalueena on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pidettävä sitä Yaran toimintoja ympäröivää aluetta, jolle kohdistuu erityisesti melua, pölyä, tärinää sekä räjäytyksistä aiheutuvia ilmapaineiskuja. Lähialueella myös kaivoksen maisemavaikutukset korostuvat ja sivukivikasoista aiheutuu muitakin vaikutuksia (varjostus, häiriöt tv-signaaleihin). Lähialueelle kohdistuu myös em. vaikutuksista syntyviä yhteisvaikutuksia. Lähialueen osalta vaikutukset on selvitettävä sillä tarkkuudella, että arviointiselostuksen pohjalta voidaan esittää perusteltuja kannanottoja sen suhteen, voivatko em. vaikutukset yksin tai yhdessä tarkasteltuna johtaa merkittäviin haitallisiin vaikutuksiin. Lähialueen osalta on arvioitava myös toiminnasta aiheutuvat terveysvaikutukset. ELY-keskus pitää tärkeänä, että YVA-menettelyssä etsitään myös mahdollisuuksia haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Tämän vuoksi Yaran on mm. tarkasteltava sitä, missä määrin nykyisten räjäytysten kenttäkoot vaikuttavat lähialueella ilmenevien haittojen voimakkuuteen.

Puolustusvoimat ja Finavia kiinnittävät huomiota sivukivikasojen vaikutuksiin Rissalan lentokentän näkökulmasta

ELY-keskus sai nähtävillä olleesta arviointiohjelmasta yhteensä 18 lausuntoa ja mielipidettä. Useissa näistä painotettiin juuri lähialueille kohdistuvien vaikutusten selvittämisen tärkeyttä. Puolustusvoimat ja Finavia puolestaan pitivät ongelmallisena kaivoksen sivukivikasojen korkeuden kasvattamista yli 240 metrin korkeuteen merenpinnan tasosta, koska tällä voisi olla vaikutuksia Rissalan kentälle ohjautuvan lentoliikenteen näkökulmasta. Omassa lausunnossaan ELY-keskus kehottaakin Yaraa olemaan tarpeellisessa määrin yhteydessä Finaviaan, puolustusvoimiin ja Trafiin sivukivikasojen korkeustasoon liittyvien reunaehtojen selvittämiseksi.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset valmistuvat ensi keväänä

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Yara arvioi hankkeensa ympäristövaikutukset. Arvioinnin pohjana käytetään nähtävillä ollutta arviointiohjelmaa sekä ELY-keskuksen siitä nyt antamaa lausuntoa. Arvioinnin tulokset Yara kokoaa ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan YVA-selostus valmistuu keväällä 2017, jolloin se tulee myös yleisesti nähtäville.

ELY-keskuksen lausunto ja arviointiohjelma verkossa www.ymparisto.fi/yaranlouhosjatkumoYVA

Lisätietoja

Ylitarkastaja Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa