Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Salon siilot tulisi suojella asemakaavalla (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on omasta aloitteestaan tutkinut, voidaanko Salon rautatieaseman alueella sijaitsevat mylly- ja viljavarastorakennus sekä viljasiilot suojella rakennusperintölain nojalla. ELY-keskus katsoo, ettei mylly- ja viljavarastorakennusta ja viljasiiloja ole perusteltua suojella rakennusperintölain nojalla. Asemakaava-alueella kaavoitus on ensisijainen rakennussuojelun väline eikä ole ilmennyt rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin edellyttämiä erityisiä perusteluja suojelulle rakennusperintölain nojalla.  

Museovirasto on suojeluasiasta antamassaan lausunnossa pitänyt tärkeänä, että maakunnallisesti merkittävään viljasiilo- ja myllyrakennuskokonaisuuteen olennaisesti vaikuttavat ratkaisut perustuvat alueen kattavaan kokonaissuunnitelmaan eli yleis- ja asemakaavaan. 

Salon kaupunki on todennut lausunnossaan, että rautatieaseman alueen suunnittelu kokonaisuutena tulee olemaan tavoitteena alueen kehittämisessä. Keskustan yleiskaavan ratkaisut tulevat olemaan ohjeena asemakaavaa laadittaessa.

Mylly- ja viljavarastorakennuksen sekä viljasiilojen suojelu ja uudelleenkäytön mahdollisuudet kyetään parhaiten tutkimaan ja ratkaisemaan asemakaavalla, jolloin voidaan laajemmin huomioida myös muu Salon rautatieaseman alueen käytön suunnittelu. Kaavoituksella saadaan parhaiten yhteen sovitettua alueen tuleva käyttö ja rakennusten suojelu toimivaksi kokonaisuudeksi.

Asemakaavoituksessa on luonnollisesti otettava huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimus rakennetun ympäristön vaalimisesta sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät valtakunnallisesti merkittävän Salon rautatieympäristön arvojen säilymisen varmistamista.
 

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Anna-Leena Seppälä, p. 0295 022 942
ylitarkastaja Teija Nokka, p. 0295 022 770


Alueellista tietoa