Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

YVA-menettely ei ole tarpeen Orimattilan Isovuoren neljän tuulivoimalan hankkeessa (Hämeen ELY-keskus)

NWE Sales Oy on valmistellut ensin kuuden, sittemmin neljän tuulivoimalan hanketta Orimattilan Isovuoren alueelle. Hämeen ELY-keskus käynnisti harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltamista koskevan päätöksen valmistelun sen jälkeen, kun ELY-keskukseen oli tullut asiaa koskeva kymmenien kansalaisten allekirjoittama vaatimus. Hämeen ELY-keskus päätti, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Mikäli hanke laajenee, arviointimenettelyn tarve pitää selvittää uudelleen.

Suunniteltu tuulivoimala koostuu neljästä teholtaan noin 3 megawatin ja napakorkeudeltaan enintään 144 metrin tuulivoimalasta. Hanke on kooltaan selvästi alle YVA-asetuksen hankeluettelon kokorajan, joka on vähintään 10 tuulivoimalaa tai 30 megawatin kokonaisteho. Sen vuoksi ELY-keskus arvioi hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyttä ja YVA-menettelyn tarvetta YVA-asetuksen 7 §:n mukaisesti tarkastelemalla hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta.

Hankkeen maisemavaikutukset voivat olla merkittäviä

Tuulivoimaloiden keskeisimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat melu, välke ja maisemalliset vaikutukset. Tässä hankkeessa lähin vakituinen asutus on noin 900 metrin ja vapaa-ajan asutus noin kilometrin päässä. Melu- ja välkevaikutuksille saattavat altistua lähimpänä hankealuetta olevien alle kymmenen rakennuksen asukkaat ja loma-asukkaat. Maisemavaikutusten kohteena voivat olla paitsi hankkeen ympärillä oleva asutus myös kauempana 5–10 km:n etäisyydellä sijaitsevat Niemenkylä, Tönnö ja mahdollisesti Orimattilan keskusta. Maisemavaikutusten kohteena voivat olla myös alueella liikkuvat matkailijat ja muut läheisiä liikenneväyliä käyttävät ihmiset.

Arvioidessaan Orimattilan tuulivoimahankkeen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä ELY-keskus katsoi, että hankkeella saattaa olla merkittäviä maisemaan kohdistuvia vaikutuksia lähialueiden maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennetun kulttuuriympäristön vuoksi. Pelkästään merkittävät maisemalliset vaikutukset sekä mahdollinen ulkoilu- ja virkistäytymismahdollisuuksien osittainen heikkeneminen eivät kuitenkaan riitä siihen, että hankkeen voitaisiin katsoa todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joten edellytyksiä YVA-menettelyn soveltamiselle ei ELY-keskuksen mielestä ollut.

Vaikka varsinaista YVA-menettelyä ei hankkeelta edellytetä, hankkeesta vastaavan on kuitenkin oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

Päätös on nähtävillä Orimattilan kaupungin ilmoitustaululla 7.−27.10.2014. Se tulee myös sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivulle (valintasivu alla). Päätöksestä voi nyt valittaa vain hankkeesta vastaava. Muilla tahoilla on mahdollisuus valittaa YVA-päätöksestä hankkeen mahdollisten myöhempien lupakäsittelyvaiheiden yhteydessä.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

YVA-päätökset - Häme


Alueellista tietoa