Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ympäristövaikutusten arviointiselostus NCC Roads Oy:n Turun seudulle suunnitellussa kierrätysterminaalihankkeessa on valmistunut (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus NCC Roads Oy:n Turun seudulle suunnitellussa kierrätysterminaalihankkeessa on valmistunut ja nähtävillä 1.12.2014 - 29.1.2015 seuraavissa paikoissa:

Maskun kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raision kaupungintalolla ja pääkirjastossa, Ruskon kunnanvirastossa ja pääkirjastossa, Turun kaupungin konsernihallinnon kirjaamossa ja pääkirjastossa sekä sähköisessä muodossa myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla: NCC Roads Oy Turun seudun kierrätysterminaali - Turku-Masku-Rusko (ymparisto.fi)

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisölle tiistaina 9.12.2014 Raision kirjastossa Martinsalissa alkaen klo 17.30.  Paikalla ovat NCC Roads Oy:n, konsulttina toimineen Ramboll Oy:n sekä ELY-keskuksen edustajat. Hankkeeseen ja arviointiselostukseen voi ottaa kantaa esittämällä mielipiteensä 29.1.2015 mennessä. Hankkeen vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta on pyydetty lausunto samaan ajankohtaan mennessä.  Annetut mielipiteet ja lausunnot ovat mukana ELY-keskuksen antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa, joka annetaan maaliskuun 2015 lopulla.

Kierrätysterminaalissa otetaan vastaan ja jalostetaan mineraalisia jätteitä, kuten betonia, tiiltä, tuhkaa, lasia ja ylijäämälouheita uudelleenkäyttöön soveltuvaan muotoon. Hankevaihtoehdoista voidaan toteuttaa yksi tai useampi kokonaisuudessaan tai osittain, mikäli vaihtoehdot osoittautuvat toteuttamiskelpoisiksi. NCC Roads Oy:n toimintaan kuuluu kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. Yhtiö kehittää toimintaansa kierrätyspainotteiseen suuntaan kierrätysterminaalihankkeella olemassa olevilla kalliolouhosalueilla Maskun kunnan Isosuolla, Ruskon kunnan Hujalassa sekä Turun kaupungin Vaisten alueella. Näille alueille on tarkoitus sijoittaa uusia toimintoja sekä olemassa olevien toimintojen laajennuksia seuraavien, ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavien hankevaihtoehtojen mukaisesti:

Vaihtoehto VE 1, Isosuo

Kierrätysterminaali sijoittuu Isosuon alueelle Maskun kuntaan. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti vuoden 2014 loppuun.  Uusia toimintoja ovat: ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus ja myynti, rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely, ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus sekä asfaltin valmistus. Toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.

Vaihtoehto VE 2a, Hujala

Kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle Ruskon kuntaan. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat: ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 925 000 m3), rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely, ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus, asfaltin valmistus ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.

Vaihtoehto VE 2b, Hujalan kierrätysterminaali ja louhinnan laajentaminen.

Vaihtoehdossa kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle Ruskon kuntaan. Uusia toimintoja ovat: ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (yhteensä 4 827 000 m3), rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely, ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus, asfaltin valmistus ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus sekä kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen (louhinta 6 975 000 m3 ktr).

Louhinnan, maankaatopaikka- ja muun toiminnan arvioidaan kestävän yli 50 vuotta.

Vaihtoehto VE 3, Vaiste

Kierrätysterminaali sijoittuu Vaisten alueelle Turkuun. Alueen toimintoja ovat:

ylijäämämaiden vastaanotto ja läjitys (yhteensä 1 370 000 m3). Kiviaineksen louhinta ja murskaustoiminta jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti ja toimintaa laajennetaan D-alueelle (louhinta 1 464 000 m3 ktr), ottotasoa lasketaan +37 tasosta +23 tasoon. Kiviainesoton arvioidaan jatkuvan alueella noin 10 vuotta. Maankaatopaikkatoiminta voidaan aloittaa osin päällekkäin kiviainesten oton kanssa. Maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän 5 – 10 vuotta.

Vaihtoehto VE 0

Hanketta ei toteuteta, vaan toimintaa jatketaan mahdollisilla kierrätysterminaalin sijoituspaikoilla eli Isosuolla, Hujalassa ja Vaisten alueilla nykyisten lupien mukaisesti eikä alueille tuoda uusia toimintoja.
 

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Seija Savo 0295 022 941

NCC Roads Oy: Hanna Haukilahti 010 507 6538, Jukka Viitanen 010 507 6963

Ramboll Finland Oy: Eero Parkkola 0400 742 271, Virve Suoaro 050 348 2611


Alueellista tietoa