Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lakarin alueelle Kaarinaan suunnitellun ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikan ympäristövaikutukset arvioitu riittävällä tavalla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Destia Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.  Destia Oy aikoo perustaa Lakarin entiselle kaatopaikka-alueelle Kaarinaan ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikan.  Hankkeessa on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi yhtä laajennusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0: Nykytilanne

Nykytilanteessa alueella on voimassa aluehallintoviraston Kaarinan kaupungille myöntämä ympäristölupa Lakarin maankaatopaikan toimintaan ja lopputilanteen järjestämiseen. Ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätysaluetta ei vaihtoehdossa toteuteta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkasteluvaihtoehto 0 eli hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa Lakarin maankaatopaikan toiminnan lopettamista ja maankaatopaikan maisemointia Kaarinan kaupungin Lakarin alueella voimassaolevan ympäristöluvan maisemointisuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto 1: Ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien vastaanotto ja jatkojalostus sekä asfalttiaseman toiminta

Vaihtoehdossa 1 toiminta-alueella vastaanotetaan ja jatkojalostetaan aineksia keskimäärin 220 000 tonnia vuodessa, kuitenkin enintään 720 000 tonnia vuodessa. Louheen, asfaltin ja betonin arvioitu keskimääräinen murskattava määrä on 160 000 tonnia vuodessa. Vastaanotettavat ja jalostettavat materiaalit ovat kalliolouhetta, soraa, puhdasta kaivumaata sekä purkubetonia, -asfalttia ja -tiiltä. Materiaalit jalostetaan toiminta-alueella uudelleen käytettäviksi murskaamalla ja seulomalla. Alueelle ei oteta vastaan savimaita eikä pilaantuneita tai pilaantuneiksi epäiltyjä aineksia. Massoja alueelle läjitettäväksi saa jäädä koko toimintajakson aikana noin 80 000 m3 lähinnä maisemointia varten. Vaihtoehdossa 1 alueella toimii ajoittain myös siirrettävä asfalttiasema, jonka vuosituotanto on 20 000–50 000 tonnia.

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan , kulttuuriperintöön ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arviointi painottuu toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös rakentamisen aikaiset ja toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset  on arvioitu.. Arvioinnissa on painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet laitoksen suorista ympäristövaikutuksista erityisesti liikenne-, melu-, ilmanlaatu- ja hulevesivaikutukset. Perustellusti on tuotu esiin myös toiminnan myönteiset vaikutukset luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteiden hyötykäyttöön.

Arviointiselostuksesta on annettu 8 viranomaislausuntoa ja 12 mielipidettä yksityishenkilöiltä tai yhdistyksiltä.

Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu riittäväksi, joskin hankkeen jatkosuunnittelussa on kehotettu tekemään erinäisiä tarkennuksia mm. luonnonsuojelun ja eräiden muiden seikkojen huomioon ottamiseksi erityisesti luvanhakuvaiheessa. Laajennushanke edellyttää mm. ympäristölupaa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä verkkosivulla: 
Lakarin ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikka, Kaarina (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Alueellista tietoa