Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Talvivaaran lähivesistöjen käyttösuosituksia tarkennettu

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaalla 4.11.2012 tapahtuneen vuodon jälkeen kaivosalueen alapuolisten vesistöjen veden laatua on seurattu tehostetusti. Kainuun ELY-keskus ja muut viranomaiset ovat ottaneet jatkuvasti näytteitä altaasta purkautuneesta jätevedestä ja sen kulkeutumisreitiltä sekä pohjoiseen (Oulujoen vesistöalue) että etelään (Vuoksen vesistöalue) virtaavista vesistöistä.

Oulujoen vesistön suuntaan (reittiä Salmisenpuro-Salminen-Kalliojärvi-Kalliojoki-Kolmisoppi-Tuhkajoki-Jormasjärvi) vuotovettä arvioidaan kulkeutuneen noin 20 000 m3 ja Vuoksen vesistön suuntaan (reittiä Lumijoki-Lumijärvet-Kivijärvi-Kivijoki-Laakajärvi) noin 200 000 m3. Näytteitä on joki- ja järvivesistä otettu lähes päivittäin. ELY-keskuksen keräämät vesinäytteet on analysoinut Suomen ympäristökeskuksen laboratorio (linkki tiedotteen lopussa).

Myös Talvivaara on seurannut vesien tilaa omalla näytteenotollaan kaivosalueella ja sen läheisyydessä. Tällä viikolla seuranta- ja tarkkailuvastuu on siirtynyt kaivosyhtiölle ja sen konsultille.

Tehostetun tarkkailun ja seurannan tulokset osoittavat, että selvästi havaittavat vedenlaatumuutokset ovat rajoittuneet pohjoisessa Salmisenpuro-Salminen-Kalliojärvi-Kalliojoki-Kolmisoppi -vesistöalueelle ja etelässä vastaavasti Lumijoki-Lumijärvet-Kivijärvi -vesistöalueelle. Haitta-ainepitoisuudet (nikkeli, kadmium, sinkki, alumiini, uraani) näissä vesissä ovat laskeneet murto-osaan (1/10-1/50) heti vuodon alkamisen jälkeen havaituista pitoisuuksista, mutta pitoisuudet ovat edelleen korkeita ja vesieliöstölle haitallisella tasolla. Mittaustuloksissa ei näy viitteitä haitta-aineiden kulkeutumisesta Jormasjärveen ja Laakajärveen.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto ja Kainuun ELY-keskus tarkentavat käyttösuosituksiaan Talvivaaran kaivoksen läheisille vesialueille:

Oulujoen vesistön suunnassa Salmisenpuron, Salmisen, Kalliojärven ja Kolmisopen (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 4 km) sekä Vuoksen vesistön suunnassa Lumijoen, Ylä-Lumijärven ja Kivijärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 7 km) alueiden asukkaita, kotitalouksia ja tuotantoyksiköitä suositellaan pidättäytymään vesistöjen talousvesi- ja virkistyskäytöstä (mm. uinti ja veden käyttö löylyvetenä). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL on ottanut päästön vaikutusalueen vesistöistä kalanäytteitä, joiden tutkimukset ovat kesken. Varovaisuussyistä em. vesistöistä pyydettyä kalaa ei tule syödä.

Tämän Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon ja Kainuun ELY-keskuksen antaman suosituksen tarkoituksena on varotoimena ehkäistä mahdollisten terveyshaittojen syntymistä. Vesien laadun tarkempien analyysitulosten ja arvioitujen muutosten pohjalta ympäristö-ja terveydensuojeluviranomaiset tulevat myöhemmin antamaan mahdollisia käyttösuosituksia siinä laajuudessa kuin niihin katsotaan olevan tarvetta. 2/2

Linkit:
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Talvivaara-sivu
Suomen ympäristökeskuksen tiedote (28.11.2012)
Säteilyturvakeskuksen tiedote (28.11.2012)
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tiedote (14.11.2012)


Lisätietoja: Kainuun maakunta -kuntayhtymä,
ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, 044 710 0830, terveystarkastaja Päivi Parikka, 044 710 0932

Kainuun ELY-keskus,
ympäristönsuojelu-yksikön päällikkö Unto Ritvanen, 029 502 3895


Alueellista tietoa