Navigeringsmeny
Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Tunnus: Byt ut oljeuppvärmingen - nu erbjuds stödÄgare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Understöd kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Understödet beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och utbetalningen sköts av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

NTM-centralen i Birkaland behandlar hela landets understödsansökningar i ankomstordning.Projektet ska vara färdigt och ansökan om utbetalning ska vara hos UF-centret före datumet som nämns i understödsbeslutet.

Understöd kan sökas så länge anslaget räcker. För understödet har anvisats följande anslag:

 • 28,67 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020
 • 9,4 miljoner euro i statsbudgeten för 2021
 • 65 miljoner euro i Programmet för hållbar tillväxt, varav
  • 10 miljoner euro i den första tilläggsbudgeten för 2021
  • 15 miljoner euro i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021

Finlands Program för hållbar tillväxt förväntas godkännas av EU-rådet i slutet av sommaren 2021.

För vem och för hurdana objekt?

Understöd beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Med småhus avses egnahemshus eller parhus. Om ett småhus ägs av flera personer ska sökanden ha fullmakt av varje delägare i småhuset. Sökanden eller de som gett fullmakt behöver inte själv bo i småhuset.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. Bidrag beviljas inte fritidsbostäder. Understöd beviljas inte heller i det fall att byggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd.

För vilka åtgärder?

Understöd beviljas för avlägsnande av ett oljeuppvärmningssystem i ett småhus samt för att ersätta oljeuppvärmningssystemet med ett annat uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understöd beviljas per uppvärmningssystem. Således kan till exempel ett parhus få ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har ett eget.

Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. Understöd kan inte heller beviljas om sökanden har beviljats annat understöd eller ansöker om hushållsavdrag för samma ändamål.

Hur mycket?

Understödets belopp är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro. Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man övergår från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro när man övergår till andra uppvärmningssystem. Understöd beviljas inte alls om det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv. Understödet beviljas utifrån en kostnadskalkyl, och understödet betalas ut först när sökanden har betalat kostnaderna i sin helhet.

Hur ansöker man om understöd?

Det lönar sig att ansöka om understöd innan arbetet har påbörjats om man vill försäkra sig att man får ett positivt understödsbeslut. Innan man lämnar in ansökan ska man bekanta sig omsorgsfullt med anvisningar för ansökan (pdf) och vanliga frågor. Det enklaste sättet är att lämna in ansökan via Regionförvaltningens e-tjänst. Användningen av e-tjänsten underlättar och påskyndar behandlingen av ansökan.

Om det inte är möjligt att använda Regionförvaltningens e-tjänst, till exempel på grund av att du saknar nätbankskoder, kan du ansöka om understöd och utbetalning med utskrivbara blanketter som du hittar under punkten Genvägar på den här sidan. Lämna in ansökan jämte bilagor till NTM-centralens registratur i Birkaland via e-post, per post eller genom att besöka personligen.

Om du har angivit din e-postadress i ansökan, kontrollera din e-postlåda regelbundet (även skräppostlådan). En eventuell begäran om komplettering och beslut skickas via e-post.

När betalas understödet ut?

Betalning av understödet ska ansökas separat. Understödet betalas i en post efter att projektet har slutförts. Utbetalningsansökan kan lämnas in först efter ett positivt beslut om understöd.

Om du har ansökt om understöd elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst, skicka också in betalningsansökan med bilagor i e-tjänsten via fliken Betalningar. Om du har ansökt om understöd med hjälp av en utskrivbar blankett kan du ansöka om betalning med hjälp av blanketten och ifyllningsanvisningarna som finns på UF-centrets webbplats (www.keha-keskus.fi). Förfrågningar som gäller utbetalningsansökningar kan skickas via e-post: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

Aktuellt

Det är kö i behandlingen av understöd på grund av det stora antalet ansökningar. NTM-centralen i Birkaland har avsevärt ökat personalresurserna för behandling av understödsansökningar från början av augusti.

Det första anslaget på 28,52 miljoner euro som allokerats till understöd i den fjärde tilläggsbudgeten för år 2020 har i praktiken redan bundits till cirka 7 000 beslut om understöd. För närvarande beviljas anslaget på 9,4 miljoner euro som allokerats för år 2021. Nya ansökningar kan fortfarande skickas och de behandlas i ankomstordning.

Situation för ansökningar 14.9.2021

 • Mottagna ansökningar 16 050
 • Positiva beslut fattats 7 229
 • Negativa beslut fattats 529
 • Hittills har det bundits ca. 28 miljoner euro av anslaget.
 • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i december.

Mer information


Regional information