Navigeringsmeny
Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Understöd kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Understödet beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och utbetalningen sköts av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Understöd kan sökas så länge anslaget räcker, dock senast hösten 2022. Projektet ska vara färdigt, fakturan ska vara betald och ansökan om utbetalning ska vara hos utvecklings- och förvaltningscentret senast 18.11.2022.

För vem och för hurdana objekt?

Understöd beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Med småhus avses egnahemshus eller parhus. Om ett småhus ägs av flera personer ska sökanden ha fullmakt av varje delägare i småhuset. Sökanden eller de som gett fullmakt behöver inte själv bo i småhuset.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. Bidrag beviljas inte fritidsbostäder. Understöd beviljas inte heller i det fall att byggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd.

För vilka åtgärder?

Understöd beviljas för avlägsnande av ett oljeuppvärmningssystem i ett småhus samt för att ersätta oljeuppvärmningssystemet med ett annat uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understöd beviljas per uppvärmningssystem. Således kan till exempel ett parhus få ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har ett eget.

Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. Understöd kan inte heller beviljas om sökanden har beviljats annat understöd eller ansöker om hushållsavdrag för samma ändamål.

Hur mycket?

Understödets belopp är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro. Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man övergår från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro när man övergår till andra uppvärmningssystem. Understöd beviljas inte alls om det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv. Understödet beviljas utifrån en kostnadskalkyl, och understödet betalas ut först när sökanden har betalat kostnaderna i sin helhet.

Hur ansöker man om understöd?

En omsorgsfullt ifylld ansökan och korrekta bilagor påskyndar och underlättar behandlingen av ansökan.

Lämna in ansökan om bidrag i första hand via Regionförvaltningens e-tjänst:

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du också göra ansökan på en ansökningsblankett. I detta fall ska ansökan med bilagor inlämnas till registraturen vid NTM-centralen i Birkaland per e-post, post eller personligen.

e-post:
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Postadress:
NTM-centralen i Birkaland
PB 297
33100 Tampere

Besöksadress:
NTM-centralen i Birkaland
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

När betalas understödet ut?

Betalning av understödet ska ansökas separat. Understödet betalas i en post efter att projektet har slutförts. Om du har ansökt om understöd elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst, skicka också in betalningsansökan med bilagor i e-tjänsten via fliken Betalningar. Om du har ansökt om understöd med hjälp av en utskrivbar blankett kan du ansöka om betalning med hjälp av blanketten och ifyllningsanvisningarna som finns på UF-centrets webbplats: Understöd för vård av miljö, kulturmiljö och vatten- och havsvård (www.keha-keskus.fi)

Var får man mer information?

Läs först följande punkter:

Mer information om understödet:

Kundservice för miljöfrågor
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Mer information om uppvärmningsformerna:

Motiva: Energirådgivning för konsumenter (motiva.fi)


Regional information