Pohjois-Savon ELY-keskuksen Forms-kyselyjen tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki (1050/2018) 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679


Laadittu 6.9.2021
 

  1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Pasi Ahtiainen
Organisaatio: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Osoite: Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio
Puhelin: 0295 026 760
Sähköposti: [email protected]

  1. Rekisterin nimi

                      Forms-kyselyt (tarkempi nimi vaihtuu kyselyn mukaan)

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkokyselyiden toteuttamiseksi, niiden palautteen käsittelemiseksi, ilmoittautumistietojen keräämiseksi sekä lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttamiseen.

Rekisteri muodostuu kyselyyn osallistuneiden ja vastanneiden henkilötiedoista.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, jotka vaihtelevat kyselykohtaisesti.

 • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, paikkatieto, organisaatio
 • Demografiset tiedot: sukupuoli
 • Kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
 • Muut asian hoitamisen kannalta tarpeelliset asiakkaan itse antamat tiedot
 • Kyselyistä ja tilaisuuksista voi antaa palautetta

                6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään kampanjoiden, palautteiden, kyselyjen tai tapahtumailmoittautumisten yhteydessä.

 
  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsy rekisterin tietoihin on ELY-keskuksen työntekijöillä, joilla on käyttöoikeudet Forms-lomakkeisiin. Tarvittaessa pääsyä rekisterin tietoihin voidaan rajata. Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Forms-verkkolomakkeen ohjelmistotoimittajat ja sen alihankkijat käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Tietojen säilytysoikeus

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

  1. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

  1. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa vastauksen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus:

 • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu rekisteriin
 • vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista
 • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  1. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 6.9.2021.

  1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

 

Päivitetty: 27.09.2021